Foto.W.L. 24-6-2017 De Tsjummearumer Feart bij Tsjummearum krijgt een opknapbeurt. Vanaf 27 maart 2017 starten de werkzaamheden aan de vaart. De vaart wordt gebaggerd om die beter bevaarbaar te maken.

Er komen natuurvriendelijke oevers om de natuur betere kansen te bieden en meer water op te kunnen vangen bij hevige neerslag. Daarnaast wordt de kade opgehoogd om overstroming tegen te gaan. Bovenop de kade komt een nieuw fietspad. Aannemer Nonak uit Ommen gaat er mee aan de slag. Eind 2017 zijn de werkzaamheden klaar.

Natuurvriendelijke oevers en baggeren
De natuurvriendelijke oevers zorgen voor een betere waterkwaliteit en bieden een goed leefgebied voor waterplanten en -dieren. Een natuurvriendelijke oever is breder, kan meer water opvangen en wordt vanaf de kant geleidelijk dieper. Het zonlicht dringt door tot op de bodem en daardoor kan er bijvoorbeeld riet groeien. Riet zuivert het water en daardoor wordt het water helderder. Ook waterplanten als de lisdodde profiteren daarvan. Naast de natuurvriendelijke oevers wordt de vaart ook gebaggerd. Daardoor slibt de vaart niet dicht en blijft het water schoon.

Fietspad Het nieuwe fietspad loopt van Tzummarum, via de nieuwe brug Hegesyl, naar Boer. Het komt op de kade te liggen en geeft een prachtig uitzicht op de omgeving.

Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen
De werkzaamheden bij de Tsjummearumer Feart zijn onderdeel van het gebiedsontwikkelingsproject Franekeradeel-Harlingen. Door gas- en zoutwinning daalt de bodem op veel plaatsen in Franekeradeel en Harlingen. Samen met de klimaatverandering veroorzaakt de bodemdaling problemen bij de waterafvoer in het gebied en bij de landbouw. Daarom treft de Bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen maatregelen. De commissie kreeg in 2013 de opdracht van de provincie Fryslân om een inrichtingsplan te maken. Hierbij zijn betrokken Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, gemeenten Franekeradeel en Harlingen, Frisia Zout, Vermilion Energy Netherlands BV, de Friese Milieu Federatie en Dorpsbelangen Franekeradeel. Er wordt geïnvesteerd in maatregelen voor landbouw, water, natuur, recreatie en de leefbaarheid. Dit draagt bij aan een betere toekomst van het gebied. Het totale project duurt tot ongeveer 2022. Meer informatie over de projecten is te vinden op www.gofraha.frl