Hier woonden Tymen en Mintje Reitsma.
Mintje overleed in 1925 en Tymen in 1958.
Daarna kwamen Tymen en Geesje Reitsma er wonen.

v.r.n.l; Meinte Reitsma geb.1893, Tymen Reitsma geb.1863, Tymen Reitsma geb. 1922, Meinte Reitsma geb. 1952, deze foto is van 1957 aan de Roordamaleane waar de jongste Tymen gewoond heeft.