Yn Vogels tún, maaie 1928. f.l.n.r; Poppe de Valk, Jan Westra, Jan Wissing en Haije Westra.