Samen met zijn vrouw Wiepkje verhuisde hij in 194l naar Leeuwarden, waar hij nog tien jaar werkzaam is geweest als conciërge aan de Hervormde KweekschooI Maiënburg.
op 13 oktober 1967 stierf hij, deze Jan Althuisius: 'Een man uit één stuk.
Het was een bèste man en ondernemer" Uit de woorden van zijn opvolger Rinsma klinkt lof door voor de man die met zijn inzet en vooruitziende blik het grote voorbeeld zou blijven voor zijn zoons, die hem beschouwen als inspirator en grondlegger van hunhuidige bedrijf.
Gelukkig heeft hij getuige kunnen zijn van de eerste successen van 'zijn jongens’.
Een ,voorrecht? noemde hij dat tijdens een jubileumtoespraak in 1959: ‘De zaak moet in stand blijven en nu heb ik het voorrecht mijn plannen van vóór 1940 in jullie te zien verwezenlijkt'.
Hij besloot zijn toespraak toen in Het Oranjehotel met de legendarische woorden: '-Dit is en blijft waar: -Waar liefde is, gebiedt de Heer zijn zegen"