Foto W.L. 2011

Nr.9d Wenje Tjerk en Jannie Jensma mei har 3 bern Cornelis, Gerrit en Johannes.
Nr. 9c Aldert en Greetje Tjoelker mei harren soan Aldert Karst.
Nr. 9b Jan en Eke Grond mei 2 bern Cor en Tim.
Nr.9a Marten en Jikke Reitsma en 4 bern Siegrid, Timon, Gerarda, Patrick'
Nr.9 Berend en Alie van Merode, hja hawwe in "Doe het zelf garage.