Foto W.L. 2011

Nr.12 Tjeerd en Joke v.d.Ploeg.
Nr 10 Ane en Sjoukje v.d.Meulen, Anika is noch yn 'e hs.
Nr. 8 Kees en Lena Jouwersma, de bern binne dert.
Nr. 6: Hessel en Corry Talsma mei 2 bern Jacob en Anna Maaike.
Op nr. 4: Pyt en Griet Looge.