Foto W.L. 2011

Nr. 7 Gradus Hempenius wennet allinne.
Nr. 5 Willem en Tetsje Telinga mei Thomas en Melvin.
Nr. 3 Widdo Ietsje Plantenga mei soan Pieter.
Nr 1 Klaas en Foekje Heslinga, ferkeapje aaien fan skarrelhinnen.