In 1902 werd een nieuwe afdeling opgericht'"Ontwikkeling en Ontspanning" dit vooral ten behoeve van de bibliotheek.
Het 40 jarig bestaan werd bij Schilstra in het Wapen met eigen krachten gevierd,2 toneelstukjes, zang en muziek,dit was in 1902. In 1906 de eerste vergadering bij Jan Miedema, dit is het pand Buorren 83, waar voorheen een café was gevestigd.
Tevens werd besloten in 1906 een afdeling van het Groene Kruis op te richten.
Verschillende hulpmiddelen werden aangeschaft.
Jaren heeft deze afdeling in een grote behoefte voorzien.
In 1917 ging de Groene Kruis afd. over in een Gemeentelijke afd. met een wijkzuster, er waren toen 270 leden.
Ook in die tijd werd de Vrijzinnige Zondagsschool opgericht, de belangstelling was groot, goed 60 kinderen bezochten de zondagsschool.
In 1909 kwam ik voor het eerst de naam Sipke Castelein tegen, toen eigenaar van het Wapen van Barradeel.
Deze Sipke was in die tijd een hele bekende hardrijder op de schaats, ook in de paardensport geen onbekende.
Later kocht hij hotel Spoorzicht in Leeuwarden in ie tijd heel bekend in Friesland.
In 1912 werd met veel vertoon het 50 jarig bestaan gevierd.
Gespeeld werd "Oud Tzummarum of de oprichting des ver. Nut en Genoegen" minnespel in één bedrijf.
Verder werd toen uitgegeven het Tzummarumer nieuws en advertentie blad onder redactie zo staat geschreven, enige nuttige en genoeglijke wezens die boven elke kritiek staan.
Een kopie van deze zelfde krant werd op de receptie van het 125 jarig bestaan van het Nut wederom uitgegeven.
Na het 50 jarig bestaan van het Nut,zo staat geschreven,gaat het bij het Nut net als bij de meeste gezinnen de grote kinderen zijn uitgevlogen, kunnen zich zelf redden en de pleegouders vallen weer terug in de tijd van heden, zoals ze begonnen zijn.
Het wordt rustiger in huis.
Alleen floralia, de spaarbank en de bibliotheek, blijven nog thuis.
Al jaren verzorgd het Nut een toneelavond en culturele avonden.
In 1915 werd met een commissie uit het Nut en de vereniging kleine landgebruiker de "Coöperatieve Spaar en Voorschotbank" in het leven geroepen.
In 1917 werd een Bewaarschool opgericht, gesteund door het Nut.
In 1920 afgetreden als bestuurslid W.Koning, deze was 45 jaar lid van het bestuur geweest.
W.Koning was een vooraanstaand persoon in Tzummarum en wijde omgeving.
Het is zelfs voorgekomen dat ergens bij een voorstelling in Amsterdam werd omgeroepen of de Koning van Tjoemeroem ook aanwezig was.