Nr. 26a Wennet Doet Haitsma, hat de h˘ven mei appel en parrebeammen oan beide kanten fan de Swaerderwei, soan Douwe helpt har op dit bedriuw.