Oan'e eastkant fan it doarp kaam dizze bebouwing oan'e Swaerderwei.