In 1922 weer een avond met eigen krachten, de bibliotheek bevatte dit jaar 846 boeken en er wordt door 73 personen gebruik van gemaakt.
Bij de Nutsspaarbank waren 130 inleggers.
In 1924 kreeg het Nut een legaat van E. Zijlstra een bekende persoon in die tijd en een trouw lid en jarenlang bestuurslid.
Het legaat was f.3000.- veel geld in die tijd.
De rente van f.1000.- moest jaarlijks overgemaakt worden naar Cresendo.
In 1925 overleed de heer Baltjes, jarenlang kassier van de Nutsspaarbank, hij werd opgevolgd door Jac. Zijlstra.
In 1926 trad “Onno Zwier” op bij ččn van de culurele avonden met een eenakter.
In 1929 ging het niet goed met het ledental, zo schreef de secretaris van toen E.P.L.Vogels, het aantal bedroeg 35.
In 1930 werd weer met eigen krachten een avond verzorgd en wel met het stuk “Het hoogste recht” geschreven door Ina Boudier-Bakker.
De leden die meespeelden waren:
Mevr. Hiske Bonnema-de Boer, mevr.Cornelia Swart-Hannema en mevr. Trijntje Vogels-Hovinga en de heren Klaas P.Bonnema, Sybren Santema en Gerben Swart.
Dit stuk had zo’n succes dat het verschillende keren is opgevoerd.
Dit was opmerkelijk omdat de 30-er jaren een moelijke tijd was, vooral financieel.
In 1937 het 75 jarig bestaan werd groots gevierd met een receptie, voorzitter was de heer Pannegieter.
Willem Koning werd erelid.
Kastelein van het Wapen was J.Bok.
De avond werd verzorgd door het bekende zangduo in die tijd “Tholen en van Lier” en de goochelaar Wil v.Houten.
Ečn en ander werd mogelijk gemaakt door geldelijke steun van de Nutsspaarbank.
Door de slechte tijd in het laatst van de dertiger jaren werden de culturele avonden minder bezocht, evenals de bibliotheek en ook floralia floreerde niet.
Toch wordt er weer een leeskring opgestart door een aantal trouwe lezers.
Tussen 1940-1945 stond de vereniging op een laag pitje vanwege de oorlog.
In de begin jaren ’40 werd de heer K.Bonnema kastelein in het Wapen van Barradeel, hij huurde dit van J.Bok.
In de laatste jaren van de oorlog deed het Wapen dienst als gaarkeuken.
Grote potten stonden opgesteld waar nu het magazijn is in het cafe.
Iedereen kan hier gebruik van maken, het voedsel in die tijd was zeer schaars, van de keuken werd dan ook druk gebruik gemaakt.
Bovendien deed de bovenzaal dienst als kerkgebouw in het laatst van de oorlog.
Wat was het geval; een groep mensen uit omgeving Roermond moesten vanwege oorlogsgevaar vertrekken en kwamen zodoende als evacuč in Tzummarum en Firdgum en werden bij mensen die nog plaats hadden ondergebracht; ze waren allemaal katholiek.