Nr. 1 is no it bedriuw Ploegro.
Dit gebou is eartiids set foar Transportbedriuw de Jong en Jouwersma troch Wetterauw.
Lnbou-mechanisaasjebedriuwen fan Th.Zwalua en ek van Dijk hawwe hjir yn sitten.
Nr. 1d Is de bungalow, sette litten troch Jan en Liep Tjallingii, no bewenne troch Freerk en Akke Jaarsma.
Binne beide al oer de 80 jier, mar Freerk hat de tn altyd prachtich yn bloei.
Nr 1a Is it nije hs fan Hans en Durkje Visser, stiet foar de saneamde bolleloads, eartiids waarden hjir bollen droege en peld.
Nr. 1f Is it nije hs by de loads fan Ploegro, dr wenje Pieter en Stella v.d.Ploeg mei dochter Jessica.
Nr. 1c Wenje Simon en Boukje Mollema, Simon wurke eartiids opt kantoar by Althuisius, de beide huzen wiene ek fan dit bedriuw.
Nr 1b Stiet op dit momint leech.