Sixma-State is de boerderij links.

Publieke Verkooping van de uitmundende Sate en Landen “Sixma-State” te Tzummarum.
De Noraris G.D.Boswijk te Sexbierum zal op Woensdag 13 October 1915, in de herberg van S.Castelein te Tzummarum, Provisioneel en op Woensdag 27 October d.a.v., in de herberg van J.Miedema aldaar, finaal –telkens s’namiddags 3 uur-publiek verkoopen:
De uitmuntende, zeer vruchtbare Sate en landen “Sixma State” te Tzummarum, groot 31 hectare 87 are. Thans in huur bij den heer Klaas B. Bierma.
Deze Sate en landen bestaan in een Boerehuizinge c.a. met ongeveer 28 ¼ - 36 ¾ are Weiland en ongeveer 41 -36 , are Bouwland, waaronder ongeveer 10-36 are Terp-bouwland, zeer gunstig gelegen aan één kavel aan of nabij den grintweg naar Minnertsga en eene opvaart, nabij het dorp Tzummarum, vrij van erfdienstbaarheden van derden, benevens een perceel Weiland (ongeveer 6-36 are) aan den Miedweg onder Tzummarum, twee perceelen Bouwland (ongeveer 5-36 are) nabij den Middelweg onder Minnertsga.
Het te veilene is ten kadaster in de Gemeente Minnertsga bekend voornamelijk onder sectie C.

De Boerenhuizinge met boomgaard en erf, genaamd “Sixma State”, gelegen te zuiden van en aan de grindweg, kadastraal bekend onder nummer 1635, huis, schuur en erf, groot 31 are 50 centiare, benevens de strook grond (reed en yester) met hok gelegen tusschen tussen de opvaart en het volgende perceel (kad. No.1634), zijnde een noordelijk gedeelte, groot ongeveer 13 are, van het perceel, kadastraal bekend onder no.1633, en het gedeelte der naastgelegen opvaart, noordwaarts loopende tot de Minnertsgaaster vaart, kadastraal bekend onder nummer 440,opvaart groot 15 are 30 centiare.
De Huizinge bestaat in ruime, nette voorhuizinge, 2 kamers, slaapkamertje, gang en provisiekelder, middelkamer, voorhuis, ruime melkkelder, gang, zolders, wagenhuis, stalling voor 22 stuks hoornvee en 8 paarden en een schuur 4 vakken en dorschhuis en is voorzien van bliksemafleiders.
Dit perceel heeft uitreed door 2 homeiën aan den grintweg en wordt bezwaard met reed langs den oostkant van het bijbehoorend gedeelte van het kadastraal perceel nr.1633 en over het achtererf naar en van den grintweg en de na te melden opslagplaats op dit perceel ten behoeve van perceelen 2, 3a, sb, 4 en 8 tot en met 19 u.
De tot dit eerste perceel behoorende strook grond, gelegen tusschen den reed en de opvaart en deel uitmakende van het kadastraal perceel nr. 1633, wordt voor het zuidelijk deel ter lengte van 60 meter, bezwaard met recht van opslag ten behoeve van perceelen 2, 8, 9 en 10. De kooper zal de hekken, het stekwerk en de afrasteringen op het voor opslagplaats bestemde terrein aanwezig, voor den 1 juni 1916 moeten verwijderen ( zie de nadere omschrijving van het recht van opslag hierna onder erfdienstbaarheden).
Zie voorts omtrent den uitweg van perceel 2 en de grensscheiding met perceel 3a de nota’s bij de omschrijving dier perceelen.
Zooals hierna nader wordt vermeld, zal de mesthoop, in den volgende winter op de sate te verkrijgen, tot 15 oct.1916 op dit eerste perceel geborgen mogen blijven.
De kooper moet f.300,- betalen voor overname van den dorschrol met toebehooren, het hok met varkenshok op den yester, 2 draaihekken met palen, benevens het hek en stekwerk bij den yester, langs de opvaart en langs den oostkant van den reed.
Het origineel van het verkoopboekje met alle perceelnummers bevind zich in het archief.