Nut en genoegen” viert in 2002 het 140 jarig jubileum Bestuur “Nut en Genoegen” v.l.n.r; S .v/d Zwaag, L. Anema, mv.K. de Jong, D.S. Hemstra, mv.A Groeneveld, mv. G. de Lange, S. Miedema, mv. A.Jorritsma en Joh.Broekstra.

Wel en Wee van de ver."Nut en Genoegen" Tzummarum/Firdgum.

De ver."Nut en Genoegen" is één van de oudste verenigingen van ons dorp.
Opgericht in 1862.
Van de eerste jaren ontbreken jammer genoeg de notulen maar vanaf 1873 staat alles te boek.
Bij de oprichting in 1862 staat vermeld in art.1 "De doelstelling wordt aldus vastgesteld,de ver. Nut en Genoegen stelt zich ten doel de bevordering der zedelijke en stoffelijke belangen van hare leden en hun omgeving.
Nut en Genoegen dankt zijn naam aan het lezen van boeken.
Het nut van het lezen van boeken en het genoegen wat men van het lezen beleeft.
Boeken werden gekocht, die rouleerden onder de leden en zodra ze waren uitgelezen in een bibliotheek ondergebracht, waarvan niet leden dan gebruik van mochten maken.
Er werd direct een bode aangesteld, jaarwedde f.13,=.
Bij niet verschijnen op de algemene ledenvergadering van het Nut kregen de leden 0,50 cent boete.
De voorzitter in die tijd werd aangesproken met president.
In 1874 wordt de naai en breischool opgericht.
Er werd met een lijst rondgegaan in het dorp, deze lijstcollecte bracht f.296,75 op een verloting welke f.75,= opbracht, het Nut zegde een vaste bijdrage van f.75,= toe terwijl aan schoolgeld f.75,= werd geïnd.
Met zo weinig geld werd gestart in een lokaal in de kleine Buurt,jaarlijkse uitgaven, onderwijzeres f.104,= per jaar,
kamer huur f.80.= per jaar.
vuur en licht f.20,=.
In die tijd konden veel huisvrouwen niet breien of naaien, de inkomsten waren klein, zodat deze school een zegen is geweest, daar iedereen in de gelegenheid werd gesteld breien en naaien te leren.
Bij oprichting werd verder vermeld dat liefhebbers uit Klooster-Lidlum en uit Firdgum niet welkom waren,vooral de vrouwen uit Firdgum waren een steen des aanstoots.
in 1884 werd breien en nuttige handwerken op lagre scholen verplicht gesteld, zodat deze breischool van het Nut werd opgeheven.
In 1886 kwam er een geheel nieuw reglement.
Artikel 1 werd uitgebreid, met bevordering van alles wat door leden gunstig wordt geacht.
Deze laatste zinsnede brengt voor het Nutbestuur veel nieuw werk mee.
In 1895 werd met medewerking van het Nut, muziek ver."Crescendo" opgericht.
Het Nut stelde geld beschikbaar voor aanschaf instrumenten.
In een akte, die nog aanwezig is, werd vastgelegd,dat indien "Crescendo" binnen afzienbare tijd werd opgeheven, de instrumenten naar het Nut gaan.
In 1902 worden er 2 commissies ingesteld om te onderzoeken of het ook wenselijk is een bank op te richten en een floralia vereniging.
In 1904 komen de Nutspaarbank en een afdeling van floralia tot stand.
Bij de bank werden aandelen uitgegeven van f.10,= en f.20,=.
Er werd gestart met een beginkapitaal van f.3000,=.
Omstreeks 1900, voor het Nut een moeilijke tijd, vergaderingen slecht bezocht.
Voorzitter Mees memoreerde: In Tzummarum zijn 3 standen, de één wil niet met de ander te doen hebben.
In die tijd konden ook voor het eerst vrouwen lid van het Nut worden.