In 1985 vond er op initiatief van floralia een dorps- tuinkeuring plaats in samenwerking met K.M.T.P.
Dit heeft enkele jaren geduurd.
In 1987 groot feest, het 125 jarig bestaan.
Op de receptie memoreerde de wethouder van Franekeradeel, de heer J.IJbema, dat de gemeente wijs was met het Wapen, dit vanwege het feit dat dit de enige culturele instelling in de gemeente was die geen subsidie kreeg.
Er was een bestuurslid die hem meedeelde dat het gemeentebestuur van Franekeradeel eens in de leer moest bij de penningmeester van het Nut.
De culturele instelling in Franeker, de Koornbeurs draait al jaren met een groot verlies en wij krijgen haast alle jaren onze begroting weer sluitend.
De receptiegangers kregen weer dezelfde krant aangeboden, die ook was uitgereikt bij het 50 jarig bestaan.
Poppe de Valk sprak namens één van de kinderen van het Nut Crescendo, Poppe memoreerde dat het geld dat vroeger beschikbaar was gesteld voor instrumenten, nu niet eens genoeg was om 1 instrument te kopen.
Emile Vogels sprak namens de VVV, J.H.Santema sprak als oud voorzitter.
Voorzitter bij het 125 jarig bestaan was Ette Talsma.
’s Avonds trad op Halbertsma van Stiens.
Op de jaarvergadering in 1987 memoreerde L. Vogels over het organiseren van een nieuwjaarsreceptie dit in samenwerking met Dorpsbelang.
In jan.’90 zegden Gerlof en Marjan de huur op, Gelf had “Trije Hûs” bij Grou gekocht.
Het bestuur is van mening dat er praktisch nog nooit een huurder arm uit Tzummarum is vertrokken.
Na overleg met de brouwerij werden Piet en Wiepie van Kooten de nieuwe huurders.
In ’90 grote receptie in het Wapen, Tzummarum won zowel de jongens bondspartij, de Freule en de Jong Nederland partij.
Met Piet en Wiepie werd gesproken over de bouw van een nieuwe grote zaal achter het café.
Na vele berekeningen voelden de huurders er niets voor, de huurprijs zou drastisch omhoog moeten gaan, dit zagen zij niet zitten.
In 1992 130 jarig bestaan “Nut en Genoegen” bij dit jubileum werd even stil gestaan bij alle verenigingen die indertijd waren opgericht door het Nut.
Alleen Crescendo bestaat nog zelfstandig, de andere verenigingen zijn opgeheven of overgegaan naar gemeente, provincie of het rijk.
In 1993 kwam er een nieuwe vloer in de bovenzaal, Floralia voor het laatst gehouden, er was te weinig belangstelling voor.