Uitsnede kadasterkaart 1832 HISGIS Min.C.469.

it Langhűs eigendom Escury met daarnaast nog een Gardenierswoning.

Wat de âlderdom fan oangiet: it stiet al op de kadastrale kaart fan 1832 en wurdt yn 1914 âld neamd.
It sil yn elts gefal fan foar 1832 en mooglik fan foar 1800 węze.
Fan in langhűs is dat ek te ferwachtsjen, en it soe winliken ek noch fan foar 1750 węze.

Jacob Lautenbach