Onderste rij v.l.n.r: Minne Jensma (St.Annaparochie), W. Oosterbaan?, Minne Hiddinga.
Bovenste rij v.l.n.r: Gosse Jensma, Johannes Swart, onbekend, Sieds Miedema, Gerben Swart?,Dirk Jensma(St.Annaparochie), met pols Jaap Jensma en Jan of Tiede Draijer.

Bron: Leo H. Vogels.
Foto genomen bij Harkema State.