Yn 1917. De h˙zen op' foto binne dan allegearre krekt in pear jier lyn nij setten.