Jouke Jouwersma en syn suster Johanna foar it hs wer't no Bartele Kramer wennet 1916.