Werkverschaffing jaren ’50.

Fan lofts nei rjochts:
4 (lyts mantsje) Roel de Haan.
6 (mei piip) Albert Schievink.
7 Sietse de Vries.
14 (de lęste, meast rjochtse) Pieter Hoekstra.
Bron: fam.Haitsma.