De Sinaedawei yn'e jierren tritich.Yn it earste hs wennen molkboer Wibe Terpstra en syn frou Liesbeth Braaksma.