De "Berepólle" was vroeger een boerderij met stemrecht "Lamminga" geheten.

De Notaris G.D.Boswijk te Sexbierum zal op donderdag 2 Dec. 1920 s,avonds 6 uur bij Miedema te Tzummarum, provisioneel verkoopen:
Drie woningen met hokken en bouwland, “De Berepolle” genaamd, groot 75 are, in huur bij Sj.v.d.Kuur, Kl.Kuiken en D.de Jong.
Te veilen in 7 perceelen.
arch. l.c.