Samme Talsma en Harm Zaagsma uit Sexbierum op it Bûthésbankje 2016.
Foto Wietse Leistra.