Eke Jensma-Westra, Nel de Haan, Sjoke Kolthof-Kamstra, Vrouw Fongers, Loekie Wassenaar, Jantje Pietersma,?.
Bron: Wiekie Kolthof-Zwart en Corrie Haarsma.