Vrouw Fongers, Nel de Haan en Sjoke Kolthof.
bron: Harm Kolthof.