Op 11 en 12 febrewaris 2011 spilet "Rederijkerskamer "
Onno Zwier út Tsjummearum:

Ferliezers
ln blijspul oer jild en televyzje.
Dit toanielstik yn 4 bedriuwen wurdt opfiert yn kaffee "het Wapen van Barradeel" jûns om 20.00 oere.

It stik is skreaun troch Ton Davids
De fryske oersetting is fan Simy Sevenster

De tagongspriis is € 7,50 de persoan.
Stipers betelje € 5,00 de persoan
Sneons nei ófrin musiik fan "Jacob" ûnder yn it kaffee.

Mei tank oan:
Dhr. A. Oosterbaan , Berbers Blomke, Het wapen van Barradeel, Bakkerij Struiksma, Klussenbedr. P. de Valk , Jelly’s Schildersbedrijf, Tulip Inn de Valk Franeker, Bjinse v.d. Zwaag.

Rolferdieling:
Fred van Gorp -------- Heit--------------------------------- Fekke Haitsma
Trees van Gorp ------- Mem------------------------------ Albertje Zijlstra
Sophie van Gorp----- Dochter--------------------------- Froukje Talsma
Nynke van Gorp----- Dochter--------------------------- Siepie Huizinga
Bea--------------------- sus van Trees-------------------- Corina Plat
Jo van Gorp---------- mem fan Fred------------------- Tine Kuiken
Roos de Wit--------- TVferslachjouster-------------- Trijntje Rinsma
Pien------------------- Kamerafrou--------------------- Jessica vd.Ploeg
Vera-------------------- Buorfrou------------------- llse Draijer
Odette Stuurman—Buorfrou------------------- Grietsje Santema
Mees Stuurman---- Buorman------------------- Rinse v.d. Mei

Fierdere meiwurkers:
Rezjy:----------- Geer Fehling
Ynstekster:---- Anneke de Boer
Ljocht en l0d:--- Albeft Zijlstra---- Jelle Hibma---- Jack Rijsdijk
Dekorbou:--- Poppe de Valk
Klean:-------- Sjieuwke Jellema------Attje van Krimpen
Smink:------ Amarens Buwalda,-----Biance de Graaf
Affysje:----- Redmer v.d. Meer

Skoft nei it 2e bedriuw.
Yn it skoft is der in ferlotting.