Albertje Boersma en Baukje Westra op de ijsbaan dec.1962.
foto Baukje v/d Zee-Westra.