Achter: Jannie Meyer, Janneke Hiemstra en Dukke Dijstra. voor: Djoke de Boer-Bandsma, Sietske Kramer,Sjoerdje Draaijer en Grietje Santema.