Achterste rij: Lineke Vogelzang, Neeltje Bleeker, Sita de Bruin, Sijbe Haakma.
Onderste rij: Jolanda Terluin, Klaske Willekes Vlasman, Grietje santema, Janke Bandsma.