TER ERE JUBTLEUM RIDERIJEN FAN IT 75 JIRRICH BISTEAN FAN DE IISCLUB

Skoalriderij foar jonges en famkes op 21. dec. 1981 troch de C.N.S. de O.L.S. en de legere skoalle fan Easterbjirrum meielkoar zzg famkes en jonges.
Der is riden yn 4 klassen 6 en 7 jier, 8 en9, 10 en 11 en 12 jier en ālder.

Famkes 6 en7 jier: 38 dieln.

1ste Amarens Visser
2de Jellie v.d.Zee
3de Afke Jukema
4de Sandra Dankert
5de Titia Ozenga
6de Martjalda Kuiken
7de Lia Jensma
8ste Tieneke Kroon
9de Christina Struiksma
10de Attie Wiersma

Jonges 6 en 7 Jier : 20 dieln.

1ste WilIem Lieuwe Heeringa
2de Reinoud Monsma
3de Onno Klaver
4de Willem H. Posthumus
5de Sebastiaan de Vries

Famkes 8 en 9 jier: 36 dieln.

1ste Boukje Postma
2de Tsjitske Haakma
3de Tieneke Hempenius
4de Gerda Folkerstsma
5de Alida Miedema
6de Grietje Haarsma
7de Petra Timmermans
8ste Gerda Huisman
9de Marjan Zuidema

Jonges 8 en 9 jier: 35 dieln.

1ste IJsbrand Jepma
2de Willem Reitsma
3de Hans v.d. Schaar
4de Klaas Visser
5de Nico Bonnema
6de Harm Andringa
7de Rense P. de Valk
8ste Chris Wassenaar
9de Ilja Bergsma

Famkes 10 en 11 j ier.

1ste Ida v.d.Zee
2de Alie Heeringa
3de Ellen Kuiken
4de Bregje van Steinvoorn
5de Greetje Wiersma
6de Nynke Deinum
7de Magriet Westerhof
8ste Diana Hoekman
9de Anja Dora Swart
10de Silvia Posthumus
11de Cornela Grond
12de Henny Bronger
13de Froukje Kasma

Jonges 1O en 11 jier.

1ste Klaas Struiksma
2de Jopie Visser
3de Chris de Rijke
4de Rene Hein
5de Willem v. Dijk
6de Ed Dankert
7de Sypco Visser
8ste Peter Terpstra

9de ReneDouma 10de Rene Stellingwerf

Fankes l2 jier e.o.

1ste Elisabeth Jorritsma
2de Anja de Vries

Jonges 12 jier e.o.

1ste Henk Posthumus
2de Bouke Kasma
3de Marten Kamstra

Der wienen net in soart heiten en memmen op ’e baen te sjen nei de bern, mar it wie ek sa ferhipte kāld, dat guon bern bern giūlden fan ‘e kjed.
De poeier molke dy ‘t hja griemden befreer op ‘e tafel .
Dat it no krekt disse dei sa kāld wźze moast, it wie jammer.
De priis-winners krigen ek fuotdaliks de priis oanlange, hja hoegden dźr net op te wachtsjen sadat hja sa gou mūgelijk nei hūs ta gean koene.

HURDRIDERIJ
Foar leden boppe de 16 jier op tiisdei to joun 22 desimber 1981.
Derwiene to min froulju om dy ride to litten, fan de manlju wie der in opjefte fan 14 stiks.

1ste de hear A. Jensma
2de de hear H. Meijer
3de de hear A. Pander
4de de hear K. v.d. Kuur

Ek wiene wer moaie priizen foarhānnen om ’t de iisclub dit jiertiid 75 jier bestien hat.
HURDRIDERIJ
Foar bern fan 12 en 13 en in klasse fan 14 en 15 jier op woansdei to middei 23 desimber.
In opjefte fan 18 jonges en 12 famkes.

Famkes 12 en 13 jier:
1ste Grietje Heeringa
2de A. van Dijk

Jonges 12 en 13 jier:
1ste Jeroen Zijlstra
2de Jacob Terpstra

Famkes 14 en 15 jier
1ste Janneke Hiemstra
2de Hanne Anema

Jonges 14 en 15 Jier
1ste Jan Jukema

2de Cees Vegelin
3de Otto de Bruin

Ek hjir wiene wer moaie priizen to beheljen.

WURKLIST FOAR SNEON 13 FEBREWARIS

10.30: ūre Iepeningtroch de foarsitter
10.45: ūre Revue: “KOART EN BLIER, DE IISCLUB 75 JIER.
ūnder lieding fan de hear J.H.Santema, mei mesyk fan de hear M.de Haan.
Ek de hear A. Dijkstra hat syn meiwurking ferliend.

12.30 ūre: Dounsjen op mesyk fan “duo Kobus Algera”.
16.00 oant 18.00 ūre RESEPSJE br> 20.00 ūre: Iepening troch de foarsitter oanslśtend: “KOART EN BLIER, DE IISCLUB 75 JIER” (as boppe omskreaun).
22.00 ūre: skoft
oanslśtend: Dounsjen op mesyk fan “duo Kobus Algera”.

De tagong foar de moarns is ien ryksdaelder en foar de jūns twagounefyftich.
De foarferkeap fan de kaerten is op Tongersdei 11 febr. fan 19.00 ūre oanr 21.00 ūre yn it “Wapen fan Barradiel” Secretarie : Sj. F. Talsma, Kleasterwei 5, Tzummarum.

It is in rare saek dat de boudsjes fan “gefaerlijk iis”der ōfskuord binne.
Ik soe se graech werom sjen op é Kleasterwei 5 yn Tsjommearum.