IISREVUE 1907 1982

Mantsje: Ik kundich jim no earst mar wat oan.
Jan Anema: Yn 1901 kaam de leerpliehtwet ta stn.
19O5: nei in hoart yn e finzenis te sitten.
Wurdt Wybren Hogerhuis einliks frijlitten.
Ek it Frysk Deibld ferskynt.

Froutsje: 1905. Yn Tsjommearum wurdt praat oer it oprjoehtsjen fan in iiskLub.
At Anema:

Mantsje: Yn 1907 wurdt it stnbyld fan s Heit oprjochte.

Froutsje: De oprjochting fan de iisklub yn 1907.
Kaam mei 9 bestjoersleden ta stn.
Mannen mei in echt iisklub-hart.
Sjoerd. Dykstra, H. Jorna, B. Visser en Teakle Swart.
S. Koopnans, W. Harkema en noch mear.
A. Sybrandy, Minne Hiddinga en Rinze de Beer.

Mantsje: Yn 1908 wurdt it Kristlik Frysk Selskip oprjochte

Froutsje: De earste riderij wurdt hlden yn 1908.
It is Pieter Dykstra dyt foar master opslacht.

Mantsje: Yn 1909 wurdt prinses Juliana berne en wurdt de 1e organisearre alvestdentocht hlden.
1912 - in grut skip fart op in iisberch en fergiet (ien t te seal ropt 'Titanic) Ja krekt de Titanic.

Froutsje: 19 jannewaris 1912 wurdt de 1ste hurdriderij foar manlju hlden.
Prizen binne wn troch: Tjeerd Hoogland yn e jongste klasse, TeakLe Swart yn 'e middenklasse en Rinze de Beer yn e ldste klasse.

Mantsje: yn e earste wrldkriich perioade wurdt yn 1917 de 3e Alvestdentocht halden.

Froutsje: Yn 1923 wurde foar t earst yn de oantekens de nammen opskreaun fan de winners by de bern en dat is ek sa bleaun oant no yn 1982 ta.
Mar wy si1 no earst it begjin mar ha.
Wy begjinne Mei in iepeningsferske.
Faaks is t foar inkelden in leske.
Om harren hjir yn Tsjommearum wat soepelder op te stellen.
Dat foarkomt yn e takomst miskien rellen.

Mantsje: No dat kin wy dan moai tegearre dwaan.

Froutsje: Ja, dat is goed, wo1 De Haan de toan oanjaan?.

Jan en At tegearre.

1. As in sniejacht fljocht oer Frysln.
En de winter slacht f1 ta.
Binne der in protte minsken.
Dy t hjir grif in hekel oan ha.
Mar ien groep fan warbre bestjoerders.
Is mei dizze kjeld wol wiis.
Jout, in soad ferdivedaasje.
Op 'e baan in moai stik iis.

Refrein: IIsklub 75 jier,
Jout foar jong en ld fertier.
Jn dit feest op it kafee .
Yn Tsjommearum fst oke.

2. Dizze klub dy jout gjin striid.
Fan minsken mei wat oare tinzen.
Gean sa troch noch lange tiid.
Op t iis bestean gjin grinzen.
Hld ris op mei bernich tsieren.
Op nei t 100 jierrich fieren.
Stean mei dizze ploech ris noed
Foar it moaie feest van hjoed .

Refr. IIsklub 75 jier,
Jout foar jong en ld fertier.
Jn dit feest op it kafee .
Yn Tsjommearum fst oke .

Dizze winter hawwe we riden.
Nei Berltsum, Rie en Frentsjer ta.
Op de baan der wie t hurdriden.
Moajer waer koe men net ha.
Oer de fearten oer de marren.
By Warkum, Snits en Earnewld.
Yn dy moaie wite wrld.

Refr. IIsklub 75 jier.
Jout foar jong en ld fertier.
Jn dit feest op it kafee .
Yn Tsjommearum fst oke .

Mantsje: De iisklub 75 jier bestien ,
a1 is t yn t begjin faaks net, al te bst gien.

Froutsje: Gjin iisbaan, riderijen op 'e feart.
Of op it dok, it wie faaks neat

Mantsje: De put by de seedyk wie ek yn tel.
Al waaide it er faaks wo1 och sa fel.

Froutsje: De bestjoersleden fan de earste tiid"
hawwe der wat fan makke, ek as men net riid.

Mantsje: Op Koehoal wie doe it bestjoerskafee.
Dr dronken hja wat oars as thee.

Froutsje: It is dr gauris moai om weigien
En no is it nei dat alles dien.

Mantsje: In iisbaen is der kommen by it gasfabryk.
Dat wie gns better as by de seedyk.

Froutsje: Wy sille no inkelde fasetten fan dy 75 jier
de revue passearje litte, bytiden earnstich mar faaks ek blier.

Mantsje: Mei sketsen en wat fleurige eintsjes kabaret.
Sa binne dzze 75 jier yn scene set.

Froutsje: Ik rop jimme op, om mei my te sjen
nei in hurdriderij op e feart foar bern.

Jouke ,Jelle, Els en Martsje.

(Starters, bern en taskgers steane klear,Slide mei nmers en de bel deroan).
Der wurdt begn,Ien kear falske start mei de jonges.
By de famkes daliks los,mar ien famke falt en begjint te glen.
De oare komt werom, De taskgers klappe yn hannen foar de sportiviteit!)
Twa memmen en twa heitensjonge it liet wat, no komt;

1. De riderij foar skoallebern.
Is altyd tige "in".
Dat is al jierren, jierren gien.
En grif nei elts syn sin.
De lytskes fan de leechste klas.
moatte meastal it earst.
Ride is der noch net by.
Se rinne en drave it meast.
Sa start de earste riderij.
Fan dit moaie winterskoft.
(de lden) komme grif faaks y n in grutte kloft te sJen.

(ref.: 2 jonges).
{earst de jonges Tjitte Pander en Wout Looge.

2. It undewizend personiel.
Mei help fan it bestjoer.
Is warberder dan warber dan.
Unmisber op in doer.
Der is riden dat it klapt.
It iis fleach der soms nei.
De list dy wurdt fwurke.
Dan komt in ein oan dizze dei.
De priistrikking yn it kafee.
Elts giet mei as it kin.
Foar skoalbern is it fst in pree.
De dei wie elts nei t sin.

(Ref.: 2 famkes)

dan de famkes ) Elisabeth Jorritsma en Henny Bronner.

Skoalbernriden op feart .
is it moaste wat der is.
Dat is snder mis.
In pear kin mar winne dizze dei.
Wy wurde de keningen by s op t skoalplein.
Gjin ien kaam s tenei.
Wy haw se allegearre ferslein.

Froutsje: Dat we dan de berneriderij.
Mar ek de grutten wiene derby.
Mannich wedstriid is der hlden.
Foar de tritigers en foar de lden.
Altyd it bestjoer mar wer paraat
Ride ride oars gjin praet.
Dagen bin der oan spandearre.
Soks wurd dan ek goed wurdearre.
Mar ien dei efkes wat oare tinzen
Meiinoar op redens oer de gemeentegrinzen.

1. As de winter komt yn Frysln.
En it friest dat it wat docht.
Sjocht elts iisklubbestjoerder.
Nei it kwik mei grutte nocht.

2. Riderijen wurde tskreaun.
Ek Tsjommearum docht dan mei.
De bern mei 't earst besykje.
De lden komme mei.

3. Nei it riden noch wat drinke.
Efkes sitte by kastlein.
Nei t waarberjochtwurdt harke.
En in nije tocht, belein.

4.Sa hat eartiids ek de iisklub.
Mei t bestjoer en noch in pear.
De stjerrit nei Akkrum makke.
In prachttocht sokke mar mear.

REFREIN
Dan Wurdt it riden yn s Fryske ln.
Dan smeie wy allen in hechte iisklubbn.
Dy moaie winter mei syn snie en iis.
Dmei binne wy allen byt winter tige wiis.

Froutsje: Ik ls jimme foar hoet it is beskreaun.
En dat wie beslist net oerdreaun.

"Na een prachtige reis met mooi weer belandden we ondanks enkele hindernissen via Franeker-Bolswrard-Sneek-Sneekermeer te Akkrum, waar we de inwendige mensch weer wat versterkten bij ons oud-bestuurslid M.Pasma.
Voorwaar een prachtige dag voor ons allen, waar we nog altijd met genoegen op terug kunnen zien.
Opmakke troch de skriuwer fan doe,
Klaes Piers Bonnema..

Emile, Fekke,Renske en Grytsje.
( 2 manlju en 2 froulju oant houtsje sjonge it no kommende liet (spek en earte op rch)

Emile:

1. It wie oarloch en tige krap.
Mar wy gongen dochs op stap.
Wy namen mei foaryn de earte.
Want wy moasten ek wat frette .
Stikken spek en lekkere woarst.
Dat wie goed foar kjeId yn t boarst.

Grytsje:

2. De start wie op e feart efter it kafee. Earst in kopke kofje fan Hiske dat wie in pree.
Doe de redens gau mar nderbn.
Sa wie de reis nei Akkrum begn.
Wy gongen oer Trijmole nei de std.
It earste ferrn tige gld.

Fekke:

3.Mar nei Frjentsjer waard it iis minder .
Der wiene wekken, omtinke blinder.
Wy moat der net op e bealich yn.
Dan kin wy wol stjrre mei dizze wyn.
De foarrider hie it each op e wekken.
Sadat de efterkommers der net ynrekken.

Rinske;

Mar nder de brge by Kinswerd rekken Fokke en Pytsje.
Yn in grut wek en net san bytsje.
Stronttrochwiet en triljend fan de kjeld.
Wene se op dat stuit efkes alhiel tteld.
Droege klean fan in freonlike boerin.
En eltsenien krige daliks wer sin.

Emile:

De reis nei Akkrum ferrn fierder flot.
A1 rekke der fan ien noch wol in haklear kapot.
Noren wiene der doe fansels noch net by.
Mei gewoane platte redens wie men al blij.
By Pasma hawwe wy doe earte iten.
Mar earst s der wol ien efteroer smiten.

Grytsje:

De weromreis nei Tsjommearum gyng wat stroef.
Fllen en opstean wie doe troef.
Want nei in slokje efter de knopen.
Kun Je maar beter naast je skaatsen lopen".
Ride wie der net sa bot mear by.
Doet wy s Id doarp wer seagen wiene wy tige blij.

Fekke:

Sa hiene w y mei it bestjoer folbrocht.
De net, lange mar wol moaie Akkrum-tocht.
Foldien bin wy dy dei noch net fergetten.
Klaas Piers hat s nei frin nochris yngetten.
Yn e neinacht setten wy wer op nei hs.
Mei oantinkens oan dizze dei by de rs.

REFREIN:

Op nei Akkrum mei it bestjoer.
De stjerrit ride net san toer.
Elts dy t mei woe koe mei.
Sa waard it in moaie dei.

Froutsje: Yn it jierferslach 1942-1943 stiet beskreaun dat:
"de iisklub fan him hearre litten hat en wo1 troch meardere tfierings
fan de iisrevue "winter yn Frysiln' fan Y.G. Schuitmaker t Ljouwert.
De leden fan it bestjoer hawwe dizze revrue op tou set, mar net foar risiko fan de iisklub.
Dat doarden hja net oan! Is dan ek mei in nei- delich saldo eindige.
Foar s bern en bernsbern noch efkes dit : der diene 6o minsken oan mei en de revue is l2x opfierd (6x yn Tsjormearum,
3x yn Frjentsjer, 1 x yn Harns, 2x yn Berltsum) alle sealen wiene eltse kear tferkocht.
Wy moasten s ferpleatse mei fietsen op cushioubannen of bleate felchen, snder ljocht en foar 11 oere wer binnen.
De skriuwer (K.P. Bonnema) neamt it in "behoorlijk staaltje eensgezind dorpsleven".
Wy sille no in sketske der t, yn wat oare foarm spylje litte, mar it komt yn grutte trekken op itselde de1.

(Kin ek noch in ferske songen wurde. Meldij fan Dokkumer lokaaltsje)
REFREIN:

Yn it sukeladetintsje.
By Trijmole op it iis.
Stiene Engbert en Nyskje.
De godgnske dei.
Doch dy minsken dat no noch ris nei.

Drom spylje wy hjoed yn in diske op t iis in lyts sketske t in eardere revue.
De persoanen binne moai en de segjes soms wiis.
Ek al giet it somtiden wat"cru".