De IJsclub Tzummarum is opgericht in 1907.

Tzummarum 17 april 1908.
Op het gebied van ijssport hebben we hier tot nog toe altijd in slechte conditie verkeerd.
Onze betrekkelijke nauwe vaarwaters geven zelden goed berijdbare banen en maken het ten eenenmale onmogelijk eene flinke hardrijderij te houden.
De in 1907 opgerichte ijsclub heeft daarom gemeend, pogingen te moeten aanwenden, om hierin verbetering te brengen.
Ook met het oog op de traditoneele kwakkelwinters der laatse jaren acht zij het wenschelijk, een gelegenheid te scheppen, waar schaatsenrijders zonder hun leven in gevaar te brengen, hun hart kunnen ophalen en waar tevens ook ruimte is voor het organiseren van wedstrijden.
Daartoe heeft ze zich gewend tot de directie der H.IJ.S.M., te einde van deze in gebruik te krijgen een stuk weiland aan den voet der spoorlijn van hier naar Harlingen, om dit síwinters onder water te zetten en aldus in het bezit te komen van een flinke ijsbaan.
Bedoeld terrein is plus minus 200 m. lang en 25 m. breed.
De Maatschappij heeft zich reeds genegen verklaard, op zekere voorwaarden het verzoek in te willigen.
In de deze week gehouden vergadering werd een ruwe berekening gemaakt van de onkosten die het in gereedheid brengen van het terrein zal veroorzaken.
Daarvoor zal minstens f.1000.- nodig zijn.
Aan het bestuur werd opgedragen statuten vast te stellen en daarop de Koninklijke goedkeuring aan te vragen.

Wedstrijd 26 jan. 1912
Ledenwedstrijd.
(Beneden de 30 jaar) T.Hoogland en Ae.Jouwersma.
(30-40 jaar) T.Swart en J.Miedema.
Boven de (40 jaar) R de Beer en W.Harkema.

Wedstrijd 29 jan. 1917
29 deelnemers.
1e pr. f.40.- S. Castelein, Tzummarum.
2e pr.f.20.- J.Baarda, Blessum.
3e pr. F.10.- M.Castelein Warga.
Troostprijzen: f.15,- F.Castelein Warga, f.10,- H.Visser Wartena, f.5,- L.Spiekstra, Wartena.

Hiernaast de eerste officiŽle advertentie van een hardrijderij in Tzummarum van 3 febr. 1919.
Hiervan zijn de uitslagen ons onbekend.