Nieuwe baan Tzummarum geopend.

Martha Wieringa won weer honderd gulden.
Gister was het feest in Tzummarum.
De nieuwe baan werd geopend.
De twee muziekcorpsen en een drumband trokken voor de officieele opening door het dorp.
Op de baan werd de openingsplechtigheid verricht door de locoburgemeester ,welhouder Faber.
De daarop volgende rijderij,waarvoor twaalf deelneemsters waren ingeschreven, werd gewonnen door Martha de Vries-Wieringa,die dus de f 100,- verdiende.
Tweede werd Atje Deelstra Irnsum f 75,- 3 Weltje v.d.Veen,Warga f 50,- Deze rijdsters kregen ook alle drie een madaille aangeboden door het gemeentebestuur.
4. S.Dijkstra Mantgum, 5. Aukje Spijkstra Warga, 6.A Schuurmans Wijnaldum allen f.15- Alle afgevallen dames kregen een vergoeding van f.5-.
Mej. S.Dijkstra kreeg van een onbekende een beker aangeboden voor haar sportief gedrag.
De kwestie was nl. dat de schaats van Martha de Vries Wieringa in het ongerede raakte en het herstellen daarvan koste een half uur,Deze tijd heeft mej.Dijkstra gewacht.
De wedstrijd ging inmiddels door met het gevolg dat Martha zes lopen achter elkaar moest rijden.
Er was veel publiek.De wedstrijd was binnen twee uur afgelopen.
Hulde !
Na afloop van de rijderij was er een druk bezochte receptie waar ook burgemeester Duker nog het woord heeft gevoerd.
Namens het bestuur van de Bond van Ijsclubs reikte de heer M.v.d.Schoot aan drie Bestuursleden het insigne voor het lidmaatschap van verdienste.

l.c. 29 dec. 1961.