Opvoering van de IJsrevue in de oorlog jaren 1941/ 1942/ 1943 in samenwerking met leden ijsclub,zangver.Zanglust en Vriendschap,Rederijkerskamer Onno Zwier,Gymnastiekver.Tonido. Eerste rij. Vl.n.r. Hiltje de Haan, Metje O.Kolthof, Boukje Dronrijp, Anneke Pasma, Jantje de Haan, Renske de Vries, Jan de Valk.Tweede rij; Klaas P. Bonnema, Sietske de Boer- de Haan, Jan Schaper, Simon deVries, Beitske Groendijk, Jan Groendijk, Siebren Santema, Anneke Herrema, Jan Bandsma, Hieke Postma, TJerk Westra, Klaasje Oost, Marie J. Tamsma, Sipke J. Anema.Derde rij; Lieuwe Herrema, Gerrit G.Herrema jr., Tine v/d Weg, Siet Swart,Grietje Noordhof. Tine Vogels, Feike Bosma,.Trijntje Sijbesma, Klaske Westra, Leo Vogels, Wopkje Oost, Eke Westra, Cornelis Groendijk.Vierde rij; Hein v/d Mei, Albert Jensma, Aaltje Sijbesma, Ggerrit Herrema,Hannie Rienks,Renske de Bruin, Tjerk Westra, Corrie Vogels, Siebe de Valk, Goffe Jensma, Dirk Tj. Dijkstra, Gerben P. Kolthof.