Winter van 1929.
Het bestuur van de ijsclub staande v.l.n.r: Rein Spoelhof, Jakkele de Beer, Jan Draijer, Agent Boersma, Fokke Buren en Jaap Jensma.
Zittend v.l.n.r: Emile L.Vogels, Tjerk D. Dijkstra, Gerben J.Swart en Douwe Westra.
De foto is genomen op de put aan de Sédyk gelegen tussen de Skilleane en Koehoal.

Tzummarum 16 dec.1930.
De IJsclub “Tzummarum en Omstreken” hield gisteravond haar jaarlijkse ledenvergadering, bij afwezigheid van den voorzitter onder leiding van het bestuurslid, den heer J.Jensma.
Het kassaldo bedroeg f.90,75.
De vereniging telt thans 96 leden.
De drie aftredende bestuursleden, de heer G.Swart, J.Jensma en S. de Beer werden herkozen.
Besloten werd de regeling van de te houden hardrijderijen over te laten aan het oordeel van het bestuur, waarbij rekening zal worden gehouden met den wensch der vergadering de eerste rijderij te doen houden voor grooteren, in plaats van voor kinderen, zooals de gewoonte was, ten einde deze laatsten in de gelegenheid te stellen zich voor de hardrijderij iets te trainen.

10 december 1938.
De algemeene ledenvergadering van de IJsclub Tzummarum werd gehouden onder voorzitterschap van den heer G.Swart, die voor het laatst als zoodanig de vergadering heeft geleid in verband met het aftreden als bestuurslid en het zich niet weer herkiesbaar stellen.
De inkomsten waren over het afgeloopen jaar f.53.- de uitgaven f.29.06, zoodat het totaal bezit is gestegen tot een bedrag van f.199.61.
Als bestuursleden waren aan de beurt van aftreden de heeren Tj.Dijkstra, D.Westra en H.Talsma.
In de plaats van den heer Westra, die zich niet herkiesbaar stelde, werd gekozen de heer Sj.Terpstra, terwijl voor den heer G.Swart werd gekozen de heer T.Swart.
• Wanneer eventueel het ijs naar het oordeel van het bestuur voldoende dikte heeft, zal de Put worden schoongemaakt en zal het bestuur overwegen welke rijderij kan worden gehouden.
Aan het einde der vergadering werd bij monde van den penningmeester de voorzitter G.Swart hartelijk toegesproken en werd hem bijzondere dank gebracht voor de medewerking steeds in het belang van de ijsclub verleend.
Eveneens aan het adres van het afgetreden bestuurslid, den heer D.Westra werden dergelijke woorden gericht, waarop de voorzitter de vergadering sloot met den wensch, dat het de ijsclub steeds in alle opzichten goed mag gaan.