Op foto; L.Vogels

In oktober 1945 richten de kerkelijken in Tzummarum ook een sportvereniging op.
In overleg met de voetbalvereniging werd besloten dat men gebruik mocht maken van het voetbalveld tegen een vergoeding voor de trainingen en de wedstrijden.
Ook werd bedongen dat de christelijke sportvereniging alleen na drie uur op zaterdag haar wedstrijden zou organiseren.

Op 19 april 1946 werd tijdens een ledenvergadering van de voetbalvereniging een legendarisch besluit genomen.
Alle spelers werd verzocht vooraf de trainingen en de wedstrijden een bats mee te nemen om het veld strontvrij te maken.
Het voorstel werd met meerderheid van stemmen aangenomen.
Verder beloofde voorzitter A. Oost vaker aanwezig te zijn bij de gehouden wedstrijden ( ! ) evenals secretaris J. Schaper.
Geen beste beurt voor het bestuur dus.

Voorzitter Oost, die overigens zelf niet op deze vergadering aanwezig was, moest ook op een ander punt in gebreke blijven.
De spelers klaagden over het feit dat de voetbalschoenen dringend aan een reparatiebeurt toe waren.
Daar de heer Oost schoenmaker van professie was, hij deze toegezegd de schoenen te zullen maken.
Tot dan toe was dat nog niet gebeurd en onder de spelers gingen al stemmen op om de schoenen dan maar naar Franeker te brengen.
Het bestuur wist één en ander echter in goede banen te leiden door te beloven het probleem met Oost op te nemen.
Zoals het een goed bestuur betaamt, werd daarmee weer een dure reparatie uitgespaard.

Een ander positief feit was de spelers niet langer op de fiets naar de wedstrijden hoefden.
De heer Tj. Kamstra zegde toe de spelers met vrachtauto naar de uitwedstrijden te rijden.
Deze geste werd met zoveel enthousiasme ontvangen dat er onder de spelers al meteen werd gesproken over het kampioenschap op de seriewedstrijden in Arum.
De krachten die nu werden uitgespaard moesten er wel toe leiden dat Tzummarum nu eindelijk een keer eerste werd in Arum.
Het feit dat die winst maar niet wilde lukken, stak menigeen diep.
Zo erg zelfs dat het bestuur er een agendapunt van heeft gemaakt, zo luiden de verhalen.

De samenstelling van het bestuur in juli 1946 is als volgt:
A. Oost-------------- voorzitter
L. Vogels------------ secretaris
Sj. Terpstra--------- penningmeester en consul
Joh. Plantinga------- vice voorzitter
P. Dijkstra---------- commissaris.