Ongeveer 1957-1958. Bovenste rij v.l.n.r. Oost voorzitter, W.van Loon, Freerk Broekstra, L.H.Vogels, Joh. Spoelstra, Jan Santema.
Onderste rij v.l.n.r.onbekend, Sjoerd de Jong,Jan Schaper, Lieuwe Herrema, Jan de Valk en Jappie Meijer.

In augustus 1958 vonden er weer enige bestuurswisselingen plaats.
Het bestuur van de v.v. Tzummarum zag er toen als volgt uit:
L. Vogels------------ voorzitter
C. Pasma----------- secretaris
G. Muller---------- penningmeester
D. Zwager--------- bijzitter
dhr. Hinkema----- bijzitter

Een vruchtbare periode is inmiddels aangebroken voor de voetbalvereniging.
Zo legt de deelname aan de toto de vereniging financieel gezien geen windeieren en ook het ledenaantal stijgt.
In 1960 bestaat v.v. Tzummarum uit 32 senioren, 18 A-junioren en 9 B-junioren.
Er wordt met drie teams aan de competitie deelgenomen en alle drie de teams eindigen in de middenmoot.
Een goede prestatie !

Het jaar daarop besluit de voetbalvereniging de Koningklijke goedkeuring bij de F.V.B aan te vragen.
Een en ander leek het bestuur raadzaam in verband met het 25-jarig bestaan van v.v. Tzummarum dat voor de deur stond.
De Koninklijke goedkeuring vereiste wel dat de vereniging de statuten op sommige plaatsen moest wijzigen.
Sinds de oprichting van de v.v. Tzummarum in 1937 waren deze statuten nog precies hetzelfde en inmiddels hier en daar verouderd.
In 1961 werd de voetbalvereniging vervolgens dan toch koninklijk goedgekeurd bij monde van de F.V.B.

Het 25-jarig bestaan is een volgende mijlpaal in de geschiedenis van de v.v. Tzummarum.
Dit jubileum werd op 17 januari 1962 gevierd in café 't Wapen van Barradeel' bij kastelein Broekstra.
De viering zou feestelijk worden opgeluisterd door cabaret-gezelschap M. van der Weerd uit Arum.
Door motorpech arriveerde het gezelschap wat aan de late kant zodat voorzitter Vogels met enige vertraging het startsein voor de feestelijkheden kon geven.

Nadat voorzitter Vogels de afgelopen 25 jaar nog eens de revue liet passeren en de leden aanmoedigde door te zetten, daarin bijgestaan door oprichter, voormalig voorzitter en erelid A. Oost, was het feesten geblazen.
Het optreden van het cabaretgezelschap was een daverend succes.
In de act werden de goede banden tussen Arum en Tzummarum nog eens op humoristische wijze naar voren gehaald.
Beide dorpen speelden in de oorlogstijd wel eens een oefenpotje tegen elkaar.
De Arumers bewaren nog altijd goede herinneringen aan bakker Schaper die de bezoekers steevast voorzag van een stuk koek. Op 7 maart 1961 komt er een schrijven van Burgemeester Duker van Barradeel "dat in overleg met de Officier van Justitie de minderjarige L.S. Heeringa in strijd met artikel 13 van de statuten uwer voetbalvereniging in het bestuur is opgenomen.
Ik moge u in overweging geven ter zake overeenkomstig artikel 13 van de statuten te handelen".
Zo wordt het verzoek om erkenning als rechtspersoon afgewezen, maar de vereniging kan hiertegen in beroep gaan.
Dit gebeurt dan ook.
Het beroep wordt toegewezen en de erkenning als rechtspersoon vindt plaats.
Financieel is er over 1962 een verlies geleden van f.500,=.
Dit had te maken met het feit dat er een aantal rekeningen moesten worden betaald, o.a. de Koninklijke goedkeuring van de statuten.
In 1961 worden de clubkleuren wit rood.

Zaterdagvoetbal

Het jaar 1967 was een heel belangrijk jaar voor de v.v. Tzummarum.
Doordat Tzummarum nog steeds op zondag voetbalde, gingen veel dorpsgenoten naar andere dorpen te voetballen.
Dat stak toch een groot aantal v.v.T'ers.

De roep om als zaterdagclub door te gaan werd dan ook hoe langer hoe luider.
Uiteindelijk besloot het bestuur de mening van de leden te peilen op een bijzondere vergadering.
In deze vergadering, die zo rond de 12de juni 1967 plaats vond, werd besloten om als zaterdagclub door te gaan.
Het feit dat er dan zestien nieuwe leden konden worden genoteerd speelde daarin een grote rol.
Ook de emotionele rede van erelid en oud voorzitter A. Oost over de noodzaak om naar de zaterdag te gaan zodat het dorp niet steeds werd gesplitst, overtuigde menigeen.

Omdat een dorp als Tzummarum nu eenmaal één is met haar voetbalvereniging, werd besloten ook de dorpsgenoten de kans te geven een mening te geven.
Daarom werd er een bijzondere algemene ledenvergadering uitgeschreven met als inzet hoe de v.v. Tzummarum nu verder moest.
Deze vergadering werd gehouden op 15 juni 1966 ineen afgeladen bovenzaal van 't Wapen van Barradeel.
Ook in deze vergadering kreeg het voorstel om als zaterdagclub door te gaan, de meeste bijstand.
De annalen vermelden verder dat P. Boonstra een ploeg jongens bijeen had gekregen die bij A.V.C. in de competitie zouden komen te spelen.

We maken nu een sprongetje en pakken de draad van ons overzicht weer op in 1972.
Dit om de simpele reden dat er in de tussenliggende periode weinig opzienbarends gebeurde.
Een paar puntjes, dan toch.
In 1969 promoveerde het 1ste elftal naar de 2e klas F.V.B. om het jaar daarop weer te- rug in de 3e klas uit te komen. Helaas voor hem en de vereniging, was het trainingsbezoek in die periode ( 1970) bar slecht.
Slechts zes of zeven man bezochten nog enigszins regelmatig de trainingen.
Ook werd er gesproken over de mogelijkheid om het oefenterrein te verlichten zodat er ook in de winter buiten kon worden getraind.
Tot dan toe gebeurde dat in het gymlokaal.