Wijnaldum kocht 50 vlaggen voor het uiterlijk vertoon.

Schoolgebouw 100 jaar

Wijnaldum – Er zijn Wijnaldumers, die zich niet kunnen herinneren dat hun dorp er ooit versierd bij heeft gelegen.
Feestvieren, dat is geen enkel punt in het dorp, maar het feestelijk uiterlijk was tot dusver zeer bescheiden.
Op 18 augustus gaat dat veranderen.
Wijnaldum herdenkt dan het feit dat de openbare lagere school honderd jaar in hetzelfde gebouw is ondergebracht en personeel en oudercommissie willen dat niet zo maar voorbij laten gaan.
Eén van de activiteiten tijdens de voorbereidingen was het aansporen van de dorpelingen om de zaak nu ook eens te versieren.
Wel, er zijn 50 vlaggen gekocht.
,,Meast Fryske, hwant oars flagje wy foar de keninginne en dat hoecht net, sizze se hjir”, zegt het hoofd de heer Ultsje Visser.
Wijnaldum staat namelijk bekend als het reade doarp” in Barradeel.

Vandaar dat er maar één school is, waar bijna alle kinderen onverdeeld naar toe gaan, of de ouders nu niet-kerkelijk, hervormd, katholiek of gereformeerd zijn.
Eén uur per week krijgen de kinderen godsdienst van een catecheet, een les, die óók door iedereen wordt bijgewoond, welke levensbeschouwing men thuis ook heeft.

Wijnaldum had de honderdste verjaardag van de E.P.de Boerschool graag willen vieren met een afscheid.
Het klinkt wat tegenstrijdig, maar na honderd jaar had men wel afscheid willen nemen van het huidige gebouw en uitzicht willen hebben op een nieuwe school.
Dat uitzicht lijkt er nog niet te zijn.
Een jaar of wat geleden zijn er plannen geweest voor een nieuwe school met drie lokalen, een gemeenschapsruimte en een kleuterschool.
Een tijdje geleden is het aantal lokalen op dat plan tot twee teruggebracht, maar meer is er tot dusver ook niet gebeurd.
Het plan ligt in Den Haag.
De oudercommissie heeft al laten weten dat de gemeente de krachten maar beter kan inzetten voor verbouw van de huidige school.
Het bestaande gebouw beschikt over drie lokalen en een kleine nevenruimte.
In het laatst van de jaren zestig heeft de jongste verbouwing plaatsgevonden, maar dat neemt niet weg dat het gebouw te klein is.
Het is een driemansschool met 55 leerlingen.
Vroeger zijn dat er meer geweest, vooral toen er nog veel huizen stonden bij de zeedijk, maar die zijn er nu praktisch niet meer.
Men moet het nu van het dorp zelf hebben en van Getswerderzijl.
Die ,,útbuorren” is overigens niet zo kinderrijk en een enkeling daar (bijvoorbeeld PvdA-raadslid Pieter de Graaf) stuurt zijn kinderen naar een school in het naburige Franeker. Men mag nog dalen tot 47 om driemansschool te blijven.
Als het aantal verder zakt zal er een leerkracht moeten vertrekken.
Volgens meester Visser zal dat op den duur onontkoombaar zijn.
Een tijd geleden dreigde een dergelijke situatie al.
Men kreeg toen van hogerhand te horen dat men binnen twaalf uur moest zorgen dat er twee leerlingen bij moesten komen, anders zou men als tweemansschool verder moeten.
,,As jo jo ynspanne witte jo noch wolris hwat te finen”, aldus de heer Visser.
Hij en de voorzitter van de oudercommissie, de heer Fokke Meyrink, kijken met voldoening terug op wat er toen gepresteerd is.
Twee Wijnaldumer kinderen gingen in die tijd in Harlingen naar school.
Hun ouders werkten daar beide en bovendien woonden pake en beppe in de havenstad, zodat zij daar tussen de middag konden eten.
Binnen de twaalf uur was het geregeld dat pake en beppe konden verhuizen naar Wijnaldum.
De kinderen konden toen op de school in hun eigen dorp worden ingeschreven.

De school is in 1879 gebouwd op het erf van het huis van het schoolhoofd.
De man moest een flink stuk van ,,zijn” grond missen, maar zo te zien is er nog genoeg overgebleven.
De voormalige ,,tsjerke-skoalle” werd door de gemeente overgenomen.
De kerk zegde een jaren durende bijdrage toe.
Toen de kerk daar op een gegeven moment wel af wilde heeft de rechter in Leeuwarden daar een stokje voor gestoken.
De kerk draagt nu niet meer bij.
De school moet rondkomen van bijdragen van de overheid.
Een schoolfonds heeft men niet, maar als er wat moet gebeuren gaat men met een lijst rond.

Een opmerkelijke plaats heeft de school in het oorlogsgebeuren ingenomen.
Op zolder zaten onderduikers.
Meester de Boer en zijn vrouw hadden op die zolder een belletje laten aanleggen dat vanuit een aanrechtkastje werd bediend.
Eén druk op de bel betekende ,, veilig”, twee keer was ,,Duitsers in het dorp” en drie keer was ,,razzia”.

Op 18 augustus wordt het feest gevierd met een grote reünie.
Daar zijn al 500 aanmeldingen voor binnengekomen, vijftig meer dan er inwoners in Wijnaldum zijn.
,,It is alderraerst” zegt de heer Meyrink.
De tent, waarin het feest gevierd wordt, is door de gemeente beschikbaar gesteld.
Het schoolgebouw speelt overigens ook een rol die dag.
In één van de lokalen is dan namelijk een tentoonstelling ingericht met 335 oude en nieuwe foto’s over de school en het dorp en er zullen dia’s en films worden vertoond.

Uit archief L.C.