Hottinga State.

Dit slot werd in 1468 bewoond door Seerp Hottinga.
De middeleeuwse state werd in het midden van de achtiende eeuw afgebroken.
De raadsheer van het Hof van Friesland, Epius Wielinga, liet er toen een nieuw slot bouwen.
Deze familie stierf in 1785 uit waarna Hottinga State in 1844 werd afgebroken.
De state werd in 1836 bewoond door jonkheer A.T.R. Sixma van Heemstra, destijds grietman van Barradeel.
De state moet er erg fraai hebben uitgezien, zoals blijkt uit tekeningen die er nog van bestaan.
Aan het Skippersdykje te Pietersbierum, is een Bacchuskop in de gevel van een boerderij ingemetseld, het zou mij niet verbazen als dit beeld afkomstig zou zijn uit de bezittingen van de voormalige state, temeer omdat hier ook enkele grafzerken te vinden zijn, waaronder die van Epius Wielinga.