1606 Dirck Gerrits en Lysbeth Clases, echtpaar te Foswerd, kopen een derde part van Gerbranda, gelegen onder Harlingen.

1621. Dirk en Lysbet, echtpaar te Ferwerd, kopen een derde deel van Gerbranda -zate te Almenum voor 2250 goudguldens van Frouk van Goslinga te Jelsum. 17-01-1621.
Hij is dus niet van het oude Adellijke geslacht Gerbranda maar noemde zich naar zijn verkregen bezit.

Doch het kan zijn dat dit de tak is van de natuurlijke zoon van Edo van Gerbranda die hij verwekte bij een andere vrouw, die terug komt??
Ze waren erg rijk geworden.
Dit kan een nazaat zijn van de Gerrit Dirks G zijn uit ± 1535.

1636. Dirk Gerrits [Gerbranda] koopt 1/3 gerbranda state. Bron Hessel de Walle.

1640. Dirck Gerrits Gerbranda Boer te Ferwerd. zijn zoons Gerrit en Klaas zijn elk voor de helft eigenaar van de Gerbranda stat bij Almenum. Klopt.

1640. Jonkheer Keympe van Donia is eigenaar, geen edelman , verder geen info nog.
de oudste dochter ? 1581 van Jan Gerbranda is getrouwd geweest met Keympe Sydses Donia.

1592. Dit kan de familie uit de omgeving van Heegebeintum zijn? Bron Tresoar.

1677. Eigenaar Gerryt Dircks Gerbranda te Ferwerd. Noot.
Er wordt vermeld dat hij de familienaam Gerbranda aangenomen heeft, tevens is er een testament van 3 dec. 1677 [nog niet gevonden] Ook eigenaar van de sathe bij Ferwerd [de Wijm] en hij had bezittingen te Hallum en Finkum en in het Eyerland , Oosterbeintum en in het Groningerland.

In 1698 heette het goed nog Groot Marnstra, terwijl dichtbij ook Klein Marnstra lag;
in 1850 werd de naam Gerbranda definitief aan de state gegeven, naar de vroegere eigenaars.

1698. de vrouw van Dhr. graaf Carlson, Isabella Suzanna baronesse thoe Schwarzenberg is eigenaar . [geen info] Bartle Dirks is gebruiker. [Zie Archieven.nl]

1718. dezelfde eigenaar en dezelfde gebruiker echter de state wordt ‘Great Manstra’ genoemd.
Er was ook en stins en wier. Ook was er een molenrecht.