1345. Hobbe van Gerbranda geboren omstreeks *1335 woonde op de state te Almenum.

1420. Edensz Gerbranda, was tevens stadshoofdeling van Harlingen, woonde op de state.

1453. Douwe van Gerbranda, overleden, zoon van Wybrant van Gerbranda, later Wybrandt van Hermana (II) en Syts Tjercksdr van Hermana.
Op Gerbranda state te Almenum bij Harlingen,

1456. Na 1456 werd het Menstera-state genoemd, de oudste expliciete vermelding is van 1506:

Mernstera staten en de landen en Marnstera staeten. De naam is waarschijnlijk afgeleid van een toponiem De Marnen, dat onder Pietersbierum en ook elders langs de Hoarnestreek op verschillende plaatsen voorkwam.

1504. Eda van Gerbranda, overleden v 1504, zoon van Douwe van Gerbranda en Popck Riencksdr van Popma. Hij woonde op [Gerbranda]state bij Harlingen.
Hij wordt al genoemd rond 1468.
Het kan zijn dat hij het Gerbranda schild heeft ontworpen.

1505. Rixt van Roorda, overleden na/in 1505.
zij als dochter van Johan Roorda en moeder van Douwe Gerbranda.
Rixt was gehuwd met Eda van Gerbranda, overleden v 1504, zoon van Douwe van Gerbranda en Popck Riencksdr van Popma.
Hij woonde op [Gerbranda] state bij Harlingen.