In het archief van de Oude Gemeente Barradeel vonden we een heel interessant boekje genaamd:
Proeve van Straatnaamgeving voor de Gemeente Barradeel 1953.
Ieder dorp in onze oude gemeente heeft er een map bij gekregen met de naam:
Straatnaamgeving 1953.
Voor 1953 hadden de toen bestaande straten nog geen officiële naam, maar dit is nadien verandert.
Hoe deze namen tot stand zijn gekomen is vaak heel interessant en vind u in deze mappen.
Heel vaak staat er interessante geschiedenis bij en is echt de moeite waard om te lezen.

PIETERSBIERUM.

Deze naam komt voor het eerst in de bronnen vaan 1398 voor en is afgeleid van de Heilige St. Pieter (Petrus),waaraan de kerk is gewijd.

Dr.Sipma veronderstelde dat de dorpen Sexbierum en Pietersbierum samen vroeger wel "Westerburen"werden genoemd,in tegenstelling met Oosterbierum,en ontkent dat er vroeger een dorp met deze naam heeft bestaan,dat door de zee verzwolgen zou zijn.

De inwoners hebben geruime tijd de bijnaam "de eksters"gehad, omdat vroeger dit dorp slechts langs één en dezelfde weg kon worden bereikt en verlaten,hetgeen ook een bijzonderheid is voor de nesten, welke de eksters bouwen.

De grenzen van het dorp Pietersbierum zijn de volgende:
In het N.W.wordt de grens gevormd door de Roptavaart; in het Zuiden door de Ried;in het Noorden door de Waddenzee en in het Oosten door de Pietersbierumervaart en het hiervan gedempte gedeelte tot aan de in de weg voorkomende betonbrug, daarna volgt zij in Wwstelijke richting de "Walburgaweg"tot de Westgrens van de tuin van het gemeentehuis, waarna zij naar het Noorden ombuigt en vervolgens loopt via de scheiding van de tuin van het gemeentehuis en die van de boomgaard van de heer Metz en aansluiting vindt in N.O.richting op het verlengde van de Liauckemalaan;vervolgens loopt zij in Westelijke richting en de Vrouwenlaan naar de zeedijk.

Voor de straatnaamgeving wordt het dienstig geacht wederom uit het centrum van het dorp, in dit geval het dorpsplein, te beginnen.
Zie verder bijgaande staten.

DE BREDE PLAATS.
BEGIN EN EINDPUNT:
Het dorpsplein gelegen in het centrum zich in Zuidelijke richting uitstrekkende tot het voet enkerk-pad, aangeduid met de benamingÄchter Jan Botes", vermoedelijk genoemd naar een der vroegere bewoners van deze woningen.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Door de vorm en omvang deze naam gekregen.
VOORSTEL: De Brede Plaats

'T SKIPPERSDYKJE.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Brede Plaats in Zuidelijke richting tot de Pietersbierumeropvaart.
ONTSTAAN DER BENAMING:
In deze opvaart lagen de schippers met de voor het dorp Pietersbierumbestemde goederen.
Om het dorp te bereiken moesten zij steeds van dit weggedeelte gebruik maken.
VOORSTEL: 't Skippersdykje of Schippersdijkje.

DE LEANE.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf het Skippersdykje in Oostelijke richting, afbuigende naar het Zuiden en vervolgens in Westelijke richting tot de boerderij bewoond door de heer P.Santema.
VOORSTEL:De Leane of De Laan.
BIJZONDERHEDEN:
Hieraan stond voorheen een klein boerderijtje,waarvan de muren zeer donker (zwatr) waren geverfd.
De daar staande woningen worden hierom wel met de verzamelnaam "Het Zwart Slot"aangeduid.

ACHTER JAN BOTES.
BEGIN EN EINDPUNT:
Zuidgrens Bredeplaats, lopende in Westelijke richting naar de N.H.kerk.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Vermoedelijk genoemd naar een der vroegere bewoners van de aan dit pad gelegen woningen.
VOORSTEL: 't Kerkpad.
TOELICHTING:
BIJZONDERHEDEN:
De zgn. roosters(zie Sxbierum no.8) bevonden zich hier bij Bruiingsreed, "de grote rooster"en bij de woning thans bewoond door de heer F.Feenstra "de kleine rooster".
De Bruiningsreed liep vanaf de van Heemstraweg naar de Herv.kerk te Pietersbierum.

VAN HEEMSTRAWEG.
BEGIN EN EINDPUNT:
Brede Plaats lopende in Westelijke richting tot aan de Jaagakker.
VOORSTEL:van Heemstraweg.
TOELICHTING:
Genoemd naar de vroeger hieraan gelegen "Hottinga of van Heemstra State".
De fam.naam Hottinga is reeds vastgelegd in Hottingabuurt ( zie Sexbierum).
BIJZONDERHEDEN:
De woningen Pietersbierum 47 en 48 bewoond door de heer W.T.Dijkstra en wed,Joh. Sinnema staan in de volksmond bekend als het Jagershuis.
Deze woning was in gebruik als koetsierswoning bij de fam. Hottinga en van Heemstra.
In hoeverre de bewoners vroeger een taak hadden bij het drijven van het vee (Jaagakker) of bij de jacht is niet bekend.
De singels welke liepen rondom de Hottinga State zijn alle verdwenen doch de plaatsbepaling hiervan levert geen moeilijkheden op.
Geruime tijd heeft de naam "de Singels"nog in de volksmond voortbestaan.
Vroeger liep er een binnenpad vanaf de boerderij bewoond door de wed, J.de Jong naar de stelphuizinge bewoond door de arbeiders van de heer Tj.Zijlstra.
Dit binnenpad heette "de van Eysingalaan".
Bij het café in Pietersbierum hing navolgend uithangbord:
Om uit te rusten bij geval
Zo vindt gij hier een frisse stal
Waar men de paarden goed verkwikt
En men de prijzen billijk schikt.

DE HEEREWEG.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de van Heemstraweg ± 50M. in Zuidelijke richting, daarna in Z.W.richting tot de dorpsgrens(waar de Hauleweg begint).
VOORSTEL:De Heereweg.
TOELICHTING:
Hoofdweg gelegen buiten de bebouwde kom.
BIJZONDERHEDEN:
Ten Zuiden van deze weg ligt "Roosjenstein",welke naam ontstaan is doordat de dochters van een vroegere bewoner zich gaarne opdosten o.a. door in ruime mate de hoeden van bloemen en rozen te voorzien, welke bloemen in het Fries met de verzamelnaam "Roaskes" werden aangeduid.
Ten Noorden van deze weg tegenover Roosjenstein ligt de woning bewoond door de heer Y.de Boer, welke in de volksmond bekend staat als it brún Peardsje".
Vroeger was hierin gevestigd een vergunningslokaliteit en had deze woning op het uithangbord een bruin paardje geschilderd.
Volgens overlevering zouden de hiernaast staande arbeiderswoningen op een begraafplaats zijn gebouwd (pest-epidemie).
± 300 M. ten Westen van Roosjenstein staat een oude boerderij, waarin een drietal arbeidersgezinnen zijn ondergebract, bekend onder de naam "Theebus",vermoedelijk is dit een verbastering van T Bosk en heeft de boerderij deze naam te danken aan de T-vorm van het land, waarop deze oorspronkelijk voor de wegenaanleg in 1867 stond.
Aan Noordzijde nabij de Roptavaart staat het zgn. "Soldatenhuis", waarin tijdens de Napoleontische tijd soldaten waren ondergebracht.

DE JAAGAKKER.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de van Heemstraweg in Westelijke daarna in N.W.richting naar de Hornestreek.
ONTSTAAN DER BENAMING:
a. Werd vroeger vroeger bestemd als dressuurbaan door de bewoners van Hottinga State.
b. Werd gebruikt voor het drijven van vee van het dorp en naar de buitendijks gelegen landen "de Keegen"en omgekeerd.
VOORSTEL: De Jaagakker.
BIJZONDERHEDEN:
De naam bestond reeds ij 1540.
Toen bestond deze weg nog niet en maakte ze deel uit van een perceel bouwland,hetwelk hiervoor zeer waarscijnlijk als weiland werd gebruikt.
( Gegevens Spahr van der Hoek te Leeuwarden).

IT OARDPAED.
BEGIN EN EINDPUNT:
Vanaf het punt waar de Jaagakker naar het Noorden ombuigt,lopende in Westelijke en daarna in N.W.richting naar de Hornestreek.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Vermoedelijk een vervorming van oare-paed in de betekenis van een andere weg tot hetzelfde doel leidend of Hoardpaed,afgeleid van Horrepaed hetgeen betekent pad voor het drijven van vee ( gegevens spahr van der Hoek).
VOORSTEL:'t Hoardpaed.
TOELICHTING:
In deze naam komt het beste tot uitdrukking ,immers dit pad zal de zelfde bedoeling hebben gehad als de Jaagakker ( drijfpad voor het vee dat meer N.W. van Pietersbierum liep).
Deze betekenis word met het woord "Hoardpaed aangegeven.
BIJZONDERHEDEN:
Dit pad loopt Oostelijk van "Gerbranda State "bewoond door de heer Bendien.
In het verlengde hiervan, ligt een arbeiderswoning, bekend als "Buitenleven",welke om zijn zeer ongunstige en eenzame ligging zo werd genoemd.
"Gerbranda State"werd naar vorige eigenaars genoemd

MONNIKKELAAN.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf het punt waar het voetpad van Wijnaldum uitkomt op de Heereweg, naar het N.W. tot de Hornestreek.
VOORSTEL: Monnikkelaan:
BIJZONDERHEDEN:
Aan het eind hiervan staan twee arbeiderswoningen, bekend onder de namm 'Zeldenrust".
Deze naam is ontleend aan de daarin wonende arbeiders, die practisch dag en nacht werten en zich zelden enige rust toekenden.
Vraag: Waaraan is de naam Monnikelaan ontleend?is hier vroeger een klooster of uithofgeweest?.

WAEIGATSPAED.
BEGIN EN EINDPUNT:
Voetpad lopende vanaf de Heereweg in Z.W. richting naar Wijnaldum.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Zie Wijnaldum.
VOORSTEL: Waeigatspaed.
TOELICHTING:
Zie Wijnaldum.

HORNESTREEK.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Westgrens van het dorp in N.O.richting tot de Oostelijke dorpsgrens.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Zie Wijnaldum.
VOORSTEL: Hornestreek of Hoarnestreek.
TOELICHTING:
Zie Wijnaldum.

BIJZONDERHEDEN:
"Cronenburg"Lag vermoedelijk iets ten Oosten van "Groot Ropta".
De Hornestreek od Alddyk is de oude zeedijk.

ROPTAWEG OF ZYLSLEANE.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Hornestreek naar de zeedijkparllel aan Roptavaart.
ONTSTAAN DER BENAMING:
De weg lopende naar de Roptazijl.
VOORSTEL: Roptaweg.
TOELICHTING:
Het woord "zijl" is reeds voldoende vastgelegd in Roptazijl.
BIJZONDERHEDEN:
Geen woningen.
De heer Spahr van der Hoek geeft de voorkeur aan "Zylsleane".

HET KERKPAD.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Hornestreek, 350 M. Westelijk van de boerderij bewoond door de heer A.K.de Boer, in N.W.richting naar de zeedijk.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Voetpad voor de Zeedijksters om binnendoor te lopen naar de kerk.
VOORSTEL: Pietersbierumer voetpad.
TOELICHTING:
De naam kerkpad is gebruikt voor het pad rondom de kerk.
TOELICHTING:
BIJZONDERHEDEN:
Geen woningen.

HET KERKPAD.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Hornestreek in Zuidelijke richting naar de Walburgastraat.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Voetpad voor de Zeedijksters om binnendoor te lopen naar de kerk.
VOORSTEL: Pietersbierumer voetpad.
TOELICHTING:
De naam kerkpad is gebruikt voor het pad rondom de kerk.
TOELICHTING:
BIJZONDERHEDEN:
Geen woningen.
Practsch in onbruik.
Loopt door de tuin van Metz.

DE ZEEDIJK.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf Roptazijl, de Westgrens van het dorp, in N.O.richting tot de Oostgrens van het dorp Pietersbierum.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Zie Wijnaldum.
VOORSTEL: De Zeedijk.
TOELICHTING:
Zie Wijnaldum.
BIJZONDERHEDEN:
Ook hier staan enige woningen behorende tot het gehuct Roptazijl.
Aan de Zeedijk licht halverwege "De Sleep"; het is niet bekend waaraan deze naam is ontleend.
300 M. Oostelijker licht "De Kromhenne", zijnde een scherpe in zee uitgebouwde hoek, tegevolge van een dijkdoorbraak ( nabij de woning bewoond door de heer S. Buren).

WALBURGASTRAAT.
BEGIN EN EINDPUNT:
Vanaf de brug van de voormalige Pietersbierumervaart (Westgrens van het dorp Pietersbierum) in Z.W.richting tot de Brede Plaats.
VOORSTEL: Walburgastraat.
TOELICHTING:
Genoemd naar het hieraan gelegen "Walburga",waarin sinds 1902 het gemeentehuis is ondergebracht.
Walburga was de verblijfplaats van de tweede echtgenote van de burgemeester Colletd'Escury (1816-1827).
Zij heette Walburga A.C.E. barones van Asbeck zu Berge und MÜnsterhausen.