Wumkes 1700-1900.

8 jan. 1700.
Verkrijgbaar: Joh. Creyghton (predikant te Pietersbierum) Verklaring' van den HebreŰrbrief (Fran. 1699).

14 aug. 1700.
Eek Jarigs, wed. van Jan Pyters te Ongeboer onder Herbaijum, verkoopt aan Gerryt Ypes te Pietersbierum 15 pondem. los land te Midlum onder het Klooster Luinkerk voor 55 goudgl. Ó 28 st. de pondemaat.

29 maart 1702.
Maria de Vries, eerst gehuwd geweest met kapitein Meyndert Hereniyt. daarna met Pytter Stapert, koopt een huis te Pietersbierum, dat zij bewoont.

13 mei 1722.
Joh. Willems Vosma, koopman te Harlingen, koopt voor 650 car. gl. 4 pondem. land onder Pietersbierum, van Wybe Feddes Backer, wijdschipper te H.

1722.
Hottinga- state te Pietersbierum van vrouwe Anna Sofia, wed. Puegen (herbouwd later door raadsheer EpeŘs Wielinga);

3 mei 1724.
Wijbe Jetses Koopman c.u. koopt voor 240 car. gl. sekere huizinge van ouds de roode kamer genaamd staande te Pietersbierum aan den ingang van het kerkhof, hebbende dit ten W., de gemeene buurt ten N. van Monsr. Hidde Heremyt apotheker en drs. Johannes Beylanus te Sexbierum als administrator wegens monsr. Meinert Heremyt.

18 mei 1761.
In de kerk te Pietersbierum staan oude zeldzame R.K. vertoningen gesneden in het houtwerk.
Boven de deuren van het choor is eene inscriptie, die wegens de verkortingen en zeldzame letteren niet wel te lezen is.
30 Juli 1603 was bij het opschilderen der kerk eenig oproer ontstaan, toen grietman Hottinga ordonneerde de schildering in de kerk weg te doen.

23 nov.1763.
Verkoop der pastorie-effecten van Pietersbierum.

14 febr. 1774.
Verhuring der vrije vissoherij met aalfuiken, 1░ in Gestwerder zijl, 2░ het zet in de Rie omtrent de Sexbierumervaart, 3░ het zet in de Rie omtrent de Roptavaart onder Sexbierum, Pietersbierum en Wijnaldum.

15 aug.1775.
Verkoop van boomvruchten in het groot hof binnen de gracht op Hottinga-State te Pietersbierum, toebehoorende aan juffr. E. van Wielinga aldaar.

30 sept.1786.
Te huur een fraaie buitenplaats te Pietersbierum, adres Jr. J. van Egten, grietman aldaar.

22 oct. 1796.
Kerkvoogden te Pietersbierum publiceeren dat in de kerk liggen eenige grafzerken, zijnde omschreven:
1. Den elfdenAug. 1558 stierf de Eerbaare Juffer A.S. Watma.
2. Ao r1645 den 21 January stierf Eido Campegius, Bedienaar des Goddelijken Woords te Pietersbierum.
3. Ao: 1680 den 2 Nov. stierf Reinicke Epeis Fenhuizen, Huisvrouw van Tarquinius Poppinga, in leeven Predikant te Pietersbierum.
Nog 3 hoofdzerken:
1. Den 10 Ma}' 1672 stierf Jacobus Overney, Predikant te Pietersbierum, benevens deszelfs Huisvrouw en zoon David Overney.
Dan nog een zerk op 't kerkhof met een gekroond wapen waaronder begraven ligt: de Huisvrouw van Dooitse Batjes Zakema, in leeven schoolmeester te Pietersbierum.

20 nov.1796.
De Kerkvoogden van Pietersbierum verkoopen de helft eener zathe aldaar, groot 64 pondematen en een huizinge en 2 pondematen lands, genaamd Oud Kerkhof.

27 maart 1801.
Ten sterfhuize van Sybren Willems te Pietersbierum verkocht een draaimachine tot glasslijpen en een groote bibliotheek van theol. mathematische en medische boeken.

29 maart 1805.
De toren te Pietersbierum, eischt zware reparatie of algeheele vernieuwing.

5 juli 1805.
Comparitie van Hervormden en dissenters om te spreken over de vernieuwing van den dorpstoren te Pietersbierum.

4 april 1807.
Verschenen bij j. W. Brouwer te Leeuwarden: Aanmerkingen over de verhandeling van Ds. A. Bruining te Pietersbierum, getiteld: De leer der verzoening naar den Bijbel, door Ds. J. v. Assen te Harlingen.

22 juni 1807. Verschenen bij D. Romar te Franeker: Aanmerkingen over den brief van Ds. J. v. Assen over de leer der Verzoening door Ds. A. Bruining te Pietersbierum.

1 sept 1807.
Boelgoed van boomvruchten op Hottinga-State te Pietersbierum.

21 dec.1822.
Floreenplichtigen van Pietersbierum vergaderen in de school in zake het rapport over het herstel van kerk en toren aldaar.

1 juli 1823
De kerkvoogden P. G. Kroese en P. S. Gerbranda te Pietersbierum sommeeren rechthebbenden om het materiaal enz. dat de aannemers van kerk en toren in 1817 hebben achtergelaten, binnen 3 weken weg te halen.

28 febr. 1824.
Kerkvoogden en armvoogden besteden het verbouwen en vergrooten van school- en schoolhuis te Pietersbierum.

18 juli 1841.
Inwijding van het nieuwe orgel in de kerk te Pietersbierum, vervaardigd door W. van Gruisen te Leeuwarden.

25 april 1843.
Aanbesteed eenige zware reparatie's aan den toren te Pietersbierum.

13 jan. 1844.
Hottinga-State te Pietersbierum op afbraak verkocht.

5 juli 1845. Aanbesteed het weder opbouwen van kerk en toren te Pietersbierum.

8 juni 1861.
Aanbesteed het maken van een grintweg Minnertsga, Tjummarum, Oosterbierum, Sexbierum en Pietersbierum.

7 april 1878.
Aanbesteed 't afbreken van den bestaanden en het bouwen van 'n nieuwen toren te Pietersbierum.

1 jan. 1890.
W Faber, Friesch schrijver te Pietersbierum legt zijn ambt als H d S neer .
12 febr.1890.
Opstel in de Leeuw. Crt. over de v. Cronenburgs te Pietersbierum en Sexbierum (huis Adelen).
1 maart 1894.
Bijdrage, in de Lw. Crt. van W. Faber: Uit de kerkeboeken van Pietersbierum, over Klein Cronenburg en Hotting a- State door W. Faber.