Is dit Pitersbierum? Ja en nee!

De skieding tusken Seisbierrum en Pitersbierrum is fanālds de Liauckamarfeart dy’t eartiids ek noch trochrūn by de Frousleane lāns oan de seedyk ta en yn in slūs eindige (de āld Syl).
Mar Seisbierrum hat Pitersbierrum wat ōfpakt.
Doe’t it gemeentehśs ferpleatst waard yn 1903 fan de Alde Buorren nei it riante doktershśs Walburga,moast Pitersbierrum dit diel oan Seisbierrum ōfstean.
Wat siet der achter by it gemeentebestjūr fan Barradiel ?.
En nou dan ?.
Barradiel bestiet net mear; soe it net tiid wurde en herstel de ālde grins ?.