SEDERT DE HERVORMING PREDIKANTEN TE PIETERSBIERUM.

Sijtze Hettes was hier Roomseh priester in 1561, en volgens de resolutie van het Hof van den 9 September 1574 geblijkt dat hij kinderen heeft nagelaten.
1580. Sibrandy Yomelius of Sibrant Gerrits, gelijk hij zich ook teekende onder eene rekening in 1585 , van geboorte een Fries (Wommels ?) kwam te Hem omstreeks 1573, te Oorthuizen in 1578, van daar hier geŽischt den 9 Mei; hij bediende Wijnaldum tevens in 1585, en vertrok naar Oosterbierum in het allerlaatst van 1591 of begin van 1592 (zie Wijnaldum).
Hij is benevens R. Acronius van Leeuwarden lid geweest der nationale Synode te 's Gravenhage in 1586 (zie meer klassis Franeker,)
159. Sibrandus Adriani, zoon van Hadrianus te Godlinge, hier beroepen welligt in 1592, onderteekende eene kerkerekening den 28 Mei 1593, en werd verroepen naar Losdorp in 1595.
1596. Johannes Arcerius, geboren in 1569 of in het allereerst van 1570, want bij 't beleg van Haarlem, toen zijne ouders naar Leiden vlugtten, was hij zijn 4de jaar ingetreden, hoogstwaarschijnlijk te Franeker; werd predikant te Ooster- en Westerschelling in Augustus 1595, vertrok herwaarts zonder kennis van de klassis Enkhuizen in 1596 of 97, was volgens eene kerkerekening hier reeds den 16 Mei 1597 , stond hier nog den 25 Mei 1600 , vertrok naar Anna Parochie.
Deze gemeente werd bij resolutie van Gedeputeerde Staten den 8 Mei en 19 Junij 1601 gelast om eenen nieuwen predikant te verkiezen.
1601. Christophorus Ifiadius , bijgenaamd Zwagerius of Suagenius (welligt was hij geboren op een der dorpen uitgaande op zwaag, gelijk er velen in Friesland zijn) Ypey en Derm.
Aanteekening- II, bladz. 27. Greidanus, bladz. 89 zegt dat hij van Oostlimzen is beroepen, daar in het kerkeboek hier aangeteekend staat van eene reis naar Oosthuizen in Noord- Holland om eenen predikant te beroepen, hetwelk mij waarschijnljjker voorkomt dan het gevoelen van Ypey, die zegt dat hij van Hem beroepen is.
Volgens Veeris is hij daar niet geweest. onderteekende eene kerkerekening den 3 Mei 1602. en vertrok naar Paesens in 1603 of denkelijk naar Holwerd.
Van 1603 tot 1615 heeft deze gemeente geenen vasten predikant gehad, en blijkt uit de rekeningen, dat zij van de predikanten te Sexbierum, Herbaijmn, Midlum en anderen bediend is, en zoo het schijnt ook door kandidaten.
1615. Eido Campegius had wel als kandidaat in 1609 den dienst hier waargenomen, doch werd eerst als vast predikant beroepen in 1615; hij overleed den 21 Januarij 1645 , na eenen dienst alhier van 30 jaren, oud in 't 57ste jaar, volgens het grafschrift in de kerk.
1646. Jacobus Overney, Johannes zoon, Johannes, Mart., Abraham , Isaac broeder , is beroepen van Haskerdijken , gediniitteerd den 5 Augustus , emeritus verklaard bij het collegie den 14 December 1671, en overleden volgens grafschrift den 20 Mei 1672 , oud 72 jaren en 5 maanden.
1672. Tarquiaius Poppinga, kandidaat, geapprobeerd den 25 Januarij, legde zijnen dienst neder den 7 Januari] 1 689.
Volgens besluit van Gedeputeerde Staten van den 31 Maart 1702, werden de gecommitteerden uit hun midden ter Synode verzocht, om aan de klassis op het ernstigst voor te dragen, dat het Collegie van Gedeputeerde Staten gaarne, zien zou, dat Antje Haantjes, weduwe wijlen Ds. Poppinga, onder de predikants-weduwen werd begrepen.
Zie ook resolutie 1 April 1702. 'j 1689. Johannes Creygthon , 3) kandidaat, geapprobeerd 12 Augustus, was in 1691 legerpredikant en gedurende zijne afwezigheid te Franeker beroepen; hij is gediniitteerd den 27 Julij 1691.
Zie 1691. Johannes Winia, kandidaat, geapprobeerd 5 October, verroepen naar Huizum, gedimitteerd den 19 October 1693.
1694. Henricus Bi*aunius, geboren in de Paltz, bloedverwant van Johannes Braunius, hoogleeraar in de godgeleerdheid te Groningen, kandidaat, geapprobeerd 23 April, werd bij resolutie van Gedeputeerde Staten den 22 April 1696 tot veldprediker aangesteld; verroepen naar Łeinum, is hij gedimitteerd den 10 September 1703.
1703. Johannes Moda, geboren te Leeuwarden, *) broeder van BoŽtius predikant te Paramaribo in 1707, is geapprobeerd den 10 September, van zijnen dienst ontzet den 22 Mei 1719, en weder beroepbaar verklaard den 4 October 1723.
1719. Willem Frederik Faber, geboren te Menaldum, a) Johannes Filipszoon te Nes op 't Ameland, kandidaat, geapprobeerd den 7 Augustus, verroepen naai' Menaldum, deed zijn afscheidsrede den 24 October 1723.
1723. AusonÔus Gireidanns, Tjai'dzoon te Achlum en daar geboren, kandidaat, deed zijn intreerede den 31 October, en overleed den 23 October 1759.
1760. Johannes Drage, geboren te Borgfelt nabij Bremen 1725, Gerhardszoon, kandidaat, geapprobeerd den 6 October, deed, verroepen naar Marrurn c. a., zijn afscheidsrede den 5 Julij 1767.
1767. Nicolaus Witterman, geboren te Bergen-opzoom in 1733, als kandidaat bevestigd den 20 September, verroepen naar Kleverskerke, deed zijn afscheidsrede den 10 Mei 1772, ging naar Ritthem in 1778, en is daar overleden den 10 October 1786, oud 53 jaren. Zijn zoon Johannes te Oosterzeo.
l) A. A. Fr. 1683.
") A. A. Fr. 1712.
141772. Petrus Wilhelmus Schierbeek, geboren te Groningen, als kandidaat bevestigd den 23 Augustus, deed, verroepen naar Kornjum, zijn afscheidsrede den 8 Mei 1774.
1774. Wigerus Martini, beroepen van Oosterwolde ca., deed zijn intreerede den 11 September; verroepen naar Tjummarum, deed hij zijn afscheidsrede den 20 November 1785.
1786. Johaimes Wibrandus Florison, Johannes Jacobuszoon, Laurens Johannes broeder, beroepen van Oldemirdum, deed zijn intreerede den 11 Junij; verroepen naar Lekkum, deed hij zijn afscheidsrede den 8 November 1789.
1789. Johannes Petrus Escher, beroepen van Nes en Wierum, deed zijn intreerede den 27 December; verroepen naar Denekamp, deed hij zijn afscheidsrede den 24 October 1790, ging naar Andijk in 1792, en naar Hem in 1793. Zie verder op Burum.
1791. Albertus Bruining, geboren te Gorrcdijk den 25 Junij 1766, Petruszoon, broeder van Gerbrand Remonstrantsch predikant te Zevenhoven in 1810, kandidaat, bevestigd den 15 Mei, overleed den 12 December 1837, nadat hij twee dagen te voren nog gepreekt had.
1839. Johannus Bruining, hier geboren, Albertus zoon, deed, als kandidaat bevestigd, zijn intreerede den 6 Januarij.
Bron: Wumkes