De State wordt voor het eerst in 1640 genoemd.

Er is niet zo heel veel over de geschiedenis van deze State bekend. In 1640 komt de State voor in de Floreenkohieren van Westergo, en deze is dan in het bezit van Julius van Eysinga.
In de daarop volgende 80 jaar zal de State wel verkocht zijn, want in 1722 komen we Anna Sophia, weduwe Fuegen tegen als eigenaresse en weer 6 jaar later de heer Westerhuys en vrouw Titia van Bogarda.
Deze heer Westerhuys is waarschijnlijk Sjoert Tjercks, burgemeester van Leeuwarden.
Hij heeft een dochter Dieuwcke Westerhuis, die getrouwd is geweest met Johannes Ipes Wielinga.
Hun zoon Epeus Wielinga is tussen 1740 en 1750 de nieuwe eigenaar geworden.
Hij was raadsheer aan het Hof van Friesland en laat het gebouw afbreken en vervangen door een nieuw buiten.

Epeus sterft in 1773 en de State vererft op zijn dochter Johanna Eritia uit zijn tweede huwelijk met Dido Cecilia van Idsinga.
Johanna Eritia was getrouwd met Jan van Echten, grietman van Barradeel.
Hiermee werd de State verenigd met het bezit van de Klein Hermana te Minnertsga. Uiteindelijk werd de Hottinga State in 1844 op afbraak verkocht.

Van de State is een afbeelding bewaard gebleven, die in 1753 door Piter ldserdts werd gemaakt.
We zien daarop de Hottinga State na de herbouw tot buiten door Epeus Wielinga.
Dit nieuwe buiten bestond uit een hoofdvleugel van zeven ramen breed en twee zijvleugels.
De gevels van het huis waren in overdadige baroktrant versierd.
In het midden van de hoofdvleugel was de ingangspartij aangebracht, met zowel boven- als zijlichten. Het geheel was sierlijk omlijst.
Op het dak waren schoorstenen aangebracht, die voorzien waren van korven van siersmeedwerk.
Ook de tuin was aangepakt door Epeus, want was aangelegd in barokstijl, met een groots formeel patroon. 1640 Julius van Eysinga
1722 Anna Sophia, weduwe Fuegen 1728 de heer Westerhuys en vrouw Titia van Bogarda ca 1740 - 1773 Epeus Wielinga
1773 Johanna Eritia Wielinga, getrouwd met Jan van Echten Van de State is niets meer terug te vinden.

Bron: Stinsen en States, Adellijk wonen in Friesland, 1992
Tekst: Afb. 1: Stinsen en States, Adellijk wonen in Friesland, 1992.