Schoolfoto (1958) Achter v.l.n.r: Theunis Vrij, Juf Felkers, Doekele Spoelhof, Poppe de Valk,tweeling Oane en Jan Jensma,Lieuwe Terpstra, Pieter Plantinga,Jan Miedema.
Tweede rij: Anna van Krimpen, Klaasje Blankenzee, Keimpe Visser, Jouke Miedema, Antom van Krimpen, Ineke Terpstra,Jan van der Zee.
Vooraan:Sjoerd F. Talsma, Loekie de Vries, Auke Bouma, Harm de Vries, Tjitske Jepma, Aukje Bos, Sietske Vellinga.

bron: Sjoerd F.Talsma en Poppe de Valk.