Foarbij …….. mar net forgetten-

40 lange jierren,
Stiene jo al foar de klas.
De bern hwa skruten en forlegen,
Holpen Jo dan yné jas.

De âlden kaemen faek mei fragen,
Hwant elk syn bern-dy wie sa goed…
Jo hiene al dy lange jierren,
Safolle soargen en -de noed-

It gyng dan soms ek net sa mak’lik,
Hwant de stof wie tige dreech.
Mar mei hwat takt en moedich oerliz, Hellen Jo de bern omheech.

Tankber, ek foar al it goede,
Oan it doarp yn ’t algemien.
Mei folle ynset en oertsjűging
Ha Jo dat mei leafde dien.

Elk hat sa syn tiid forsnobbe,
It libben giet faeks as in sucht.
Mar Jo namme, pronket altyd-
Op ús skoalle en—mei rjucht-

Hjerst 1975.
Jan H. Westra