O.L.School 1932 groep 1.

Bovenste rij v.l.n.r. Klaske Westra, Eeke Westra, Trijntje (Marten) marra, Grietje Noordhof, Hennie Postma en Ymkje Spoelstra.
2e rij: Meester Bos, Juffrouw Sietske de Haan, Metje Kolthof,Trijntje (Wietse) Marra, Sijke Reitsma, Baukje Dronrijp, Jantje Marssum, Djoke Dijkstra, Sijke de Vries en Meester van der Tol.
3e rij: Siepie Hoogland, Sye Westra, Piet Postma, Jan Bandsma, Sietse de Vries, Pier Santema, Piet Bergsma, Jappie Meijer, Jan Santema en David Noordhof
4e RIJ: Feitsen Wagenaar,Lolkje Anema,Klaas Postma, Nico Wagenaar, Francien Noordhof, Anneke Walda en Johannes Spoelstra.
5e rij: Dirk Postma,Siep Santema Sietse Bijlstra.
6e rij: Jan Postma, Arjen de Vries en Tjeerd Marssum.

bron: Fekke Haitsma.