O.L.S. Tzummarum- mei 1975

Bovenste rij; v.l.n.r. Dirk G. Terpstra, Sjouke Spoelstra, Douwe S. Dokter, Johan Telenga, Ate Rozendaal, Eke de Vries, Roelof Brolsma, Sieberen Santema, Marten Jan van Zanden, Marjan Jansma, Elizabeth Folkertsma, Yvonne Jansen, Meester A.Jansma.
2e rij; Ernst Kooi, Klaas de Vries, Rink Vegelin, Hessel Hoogerhuis, Bavius de Lange, Gelbrichje Bleeker, Sonja Moedt, Sjoerdje Pasma, Jannie Hiemstra, Afina Perdok, Grietje Terpstra.
Zittend; Jan Adema, Klaas J Hamer, Bart Kramer, Fokko Kingma, Nellie Hamer, Neeltje Bleeker, Koosje Tuinman, Ingrid Klaster, Jannie Westra, Bea van der Laan, Tineke van Loon, Klaske de Jong.
Info; Klaske de Jong